Fred

Overlevering typisk norsk_fred_feie

Changemaker jobber mot at verdens våpenhandel og krigføring er til hinder for utvikling. Ukontrollert våpenflyt, voldsmakt, krig og terror hindrer utvikling. Det opprettholder den skjeve fordelingen av verdens makt og ressurser, og gjør det vanskeligere å skape en trygg og rettferdig verden.

Vi jobber for en fredssituasjon som innebærer demokrati, rettferdighet, bærekraftig utvikling og respekt for menneskerettighetene.

#diktatoreksport

For tiden fokuserer Fredsutvalget på å stanse norsk eksport av militært materiell til autoritære regimer. Norsk regelverk sier at Norge ikke skal eksportere krigsmateriell til områder i krig, borgerkrig eller til områder der krig truer, eller at militært materiell ikke skal eksporteres dersom det er fare for brudd på menneskerettighetene. Likevel selger Norge våpen til Land som Saudi-Arabia, Oman og Qatar – land med som rangerer på bunnen av lister for menneskerettigheter. Slik eksport er med på å styrke og legitimere undertrykkelse av befolkningen. Changemaker mener at dette er uholdbart. Regelverket har tydelig flere hull, og fungerer ikke som det skal. Vi krever at stans i all eksport av krigsmateriell til autoritære regimer.

I tillegg til forbedring av Norges egen eksportkontroll, er det også nødvendig med en sterk og omfattende internansjonal våpenhandelsavtale. ATT må arbeide for god implementering av avtalen, også i assistanse til andre stater. 

Droner og autonome våpensystemer

Vi følger også nøye med på utviklingen innen droneteknologi og –salg, og nedrustningen av atomvåpen. Changemaker er mot produksjonen av militære droner fordi bruken av disse senker terskelen for bruk av militær makt og anvendelsen av dem er ikke regulert av folkeretten. Changemaker mener at norske myndigheter må ta avstand fra dronekrigen og stoppe norske aktører sitt bidrag til utvikling- og produksjonen av droneteknologi. Changemaker mener også at Norge må være en aktiv pådriver for at anvendelsen av droner skal være underlagt internasjonal rett på lik linje som annen våpenbruk. De siste årene har vi sett en kraftig økning i utviklingen av autonome våpensystemer, også kalt for drapsroboter. Våpensystemene er autonome fordi de selv kan velge ut mål og når målene skal angripes, uten innblanding fra mennesker. Slike systemer kommer til å endre måten vi driver krigføring på. Changemaker mener slike drapsroboter bør forbys gjennom FN.

Forbud mot masseødeleggelsesvåpen

Changemaker er mot alle former for masseødeleggelsesvåpen og mener at atomvåpen må avskaffes fullstendig på grunnlag av humanitære og folkerettslige forpliktelser. Alle eksisterende atomvåpen må ødelegges og det radioaktive sprengstoffet må lagres forsvarlig. Changemaker mener at sikkerhetstrusselen atomvåpen skaper er høyere enn sikkerhetsgevinsten, og at full atomnedrustning dermed også er en sikkerhetspolitisk nødvendighet. Atomvåpen skaper en unaturlig maktbalanse i verden og kan brukes som både implisitt og eksplisitt pressmiddel. Vi mener derfor det er nødvendig med et forbud mot atomvåpen. Norge har tidligere spilt en viktigrolle i arbeidet med konsensjoner om for eksempel klasevåpen og landminer, og vi mener Norge også bør spille en like viktig rolle i forbudet mot atomvåpen.

Les flere..