Avslutt krigen i Afghanistan

Redaksjonen – 23.6.2009

Changemaker vedtok på Årssamlingen i Bergen 21. juni 2009 at Norge må trekke støtten til krigføringen i Afghanistan.

Norge er i krig i Afghanistan. NATO har det siste året endret strategi i krigføringen, men dette til det verre. 2008 var det året hvor flest sivile ble drept etter den folkerettsstridige og offensive USA-invasjonen i 2001, noe som viser at NATOs strategi i Afghanistan er feilslått. Det har ikke blitt et mer utviklet, stabilt og sikkert land, og med et Taliban på sterk fremmars både i Afghanistan og Pakistan, ser det ikke ut til at det blir det i den nærmeste fremtiden.

Norske myndigheter viser til at NATO og ISAFs mandat er godkjent av FN, at Norge er der på invitasjon fra de Afghanske myndighetene og til hovedmålet for operasjonene, som blant annet er utvikling, gjenoppbygging og stabilisering av det Afghanske samfunnet. På tross av dette ser man at selv om Norge trakk seg ut av USAs Operation Enduring Freedom, har Norge siden den tid blitt inkorporert i en krigføring som tar like mange liv, og som oppleves like truende for det afghanske folkets sikkerhet.

Med det blodigste året siden 2001 bak oss, ser vi at økende sivile tap er en klar trend i krigen i Afghanistan. Dette skyldes mange ulike forhold, men den kanskje mest bekymringsverdige trenden for Norges rolle i krigføringen er den kraftige økningen av at NATO-styrker tar flere og flere sivile liv. Changemaker mener derfor det er problematisk at Norge kan være med og legitimere sivile tap, og at den norske støtten til ISAF-operasjonene derfor må opp til ny vurdering.

På én helg drepte Amerikanske NATO-styrker over 100 sivile i et flyangrep, og ca 90 barn på en uke. Changemaker antar at nordmenn er med på å ta avgjørelser i forhold til angrep, ettersom man er en del av en felles ISAF-strategi. For to år siden oppga 28 % i en undersøkelse at de ikke hadde tillit til de vestlige styrkene. Nå svarer 66 % det samme, og i tillegg til dette vet de fleste sivile i Afghanistan ikke hvilket mandat eller hvilken nasjonalitet de vestlige soldatene har. Changemaker mener at på grunnlag av disse forholdene kan ikke Norge si at det andre NATO-lands styrker gjør i sine oppdrag i Afghanistan ikke angår Norges rolle i krigføringen.

Etter åtte år med krig i Afghanistan har ikke USA og NATO lyktes med verken å nå det opprinnelige målet; å stille Osama bin Laden og de ansvarlige bak terrorangrepene den 11. september 2001 til ansvar, eller med å skape utvikling, sikkerhet og stabilisering av det Afghanske samfunnet, som er målet ved de senere operasjonene i Afghanistan. Krigen har derimot først og fremst rammet sivilbefolkningen. Krigen har også bidratt til å øke oppslutningen til, og spredningen av Taliban.

Changemaker er bekymret for utviklingen i Afghanistan, og mener Afghanistan ikke trenger mer bombing og krig, men fred. Changemaker mener at krigen i Afghanistan ikke kan vinnes militært, men humanitært og at NATO må utarbeide en plan for hvordan alliansen skal trekke seg ut av landet og at det må innledes forhandlinger med Taliban. Norge må også trekke sitt militære bidrag til ISAF og øke sin humanitære satsning. Norge anvender i dag like mye penger på sitt humanitære som på sitt militære engasjement i Afghanistan, og Changemaker mener at et uttrekk ikke skal gjøre Norges tilstedeværelse og satsning i Afghanistan mindre, men at den dreies fra militært til humanitært arbeid.

Changemaker krever også at Regjeringen utviser en større åpenhet og gir sivilt samfunn innsyn i alle deler av de norske styrkenes militære operasjoner i Afghanistan.