Blogg

Politisk utvalg for internasjonal handel

Stopp TTIP - Nå!

23.09.2016

Siden 2013 har EU og USA forhandlet om en frihandelsavtale seg imellom. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vil dersom, den trer i kraft, bli verdens største handelsavtale. Forhandlingene er hemmelige, prosessen udemokratisk og avtalen kan føre til plurilateral frihandel mellom EU og USA. Nylig har forhandlingene rundt denne avtalen stoppet opp, og det diskuteres nå om den vil bli lagt på is en stund. Changemaker mener at dette ikke er nok – avtalen må stoppes, jo før jo heller!

FOTO: Fra en demonstrasjon i Berlin mot TTIP og CITA. Foto: Christian Mang/Campact (Flickr/CC)

Fra en demonstrasjon i Berlin mot TTIP og CITA. Foto: Christian Mang/Campact (Flickr/CC)

Siden 2013 har EU og USA forhandlet om en frihandelsavtale seg imellom. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vil dersom, den trer i kraft, bli verdens største handelsavtale. Forhandlingene er hemmelige, prosessen udemokratisk og avtalen kan føre til plurilateral frihandel mellom EU og USA. Nylig har forhandlingene rundt denne avtalen stoppet opp, og det diskuteres nå om den vil bli lagt på is en stund. Changemaker mener at dette ikke er nok – avtalen må stoppes, jo før jo heller!

Hemmelighold og udemokratiske prosesser
Formålet med TTIP er å fjerne en rekke handelsrestriksjoner mellom USA og EU, slik at man oppnår en større grad av frihandel. Dette vil gi multinasjonale selskaper langt større makt. Dersom TTIP trer i kraft vil dette få konsekvenser for land verden over, også i Norge. Likevel foregår forhandlingene i hemmelighet, noe som gjør dem udemokratiske. Uønskede lekkasjer er det eneste som har gitt oss et visst innblikk i noen av avtalens punkter. Det var blant annet slik den mye omtalte skralleklausulen så offentlighetens lys. Den nedlegger et forbud mot å gjøre om på beslutninger vedtatt i TTIP - selv ved regjeringsskifte. Det vil i praksis si at dersom et land har åpnet for frihandel innenfor en sektor, vil de ikke senere kunne gå tilbake på dette. Slik påvirker man også kommende generasjoner ved å frarøve fremtidige myndigheter mulighet til å verne deler av egen handel. Et kanskje enda mer kritisert punkt i avtalen er den foreslåtte tvisteløsningsmekanismen (ISDS). Den innebærer at multinasjonale selskaper skal kunne saksøke stater for erstatning hvis de frykter en politisk beslutning kan redusere deres fremtidige avkastning. Dette vil gjøre det enda lettere for dem å unngå strenge reguleringer. For at vi som borgere skal kunne forhindre slike utfall er vi avhengige av mer åpenhet i forhandlingene.

Det økende tallet handelsavtaler som har oppstått utenom Verdens handelsorganisasjon (WTO) indikerer at ambisjonene rundt frihandel varierer kraftig mellom de ulike landene. TTIP er en av disse avtalene, noe som Changemaker mener gjør den ekstra kritikkverdig. WTO er et felles fora der hele 162 medlemsland over hele verden kan diskutere internasjonal handelspolitikk, med mål om å utarbeide prinsipper som vil være til det beste for alle. Når parter inngår handelsavtaler utenfor WTO, ekskluderer dette land som ellers ville tatt del i forhandlingene, og de får ikke delta i utarbeidelse av avtaler som også kan ramme dem. Changemaker ser dette som urettferdig, særlig siden frihandel ikke alltid er det beste for alle – spesielt ikke for de som allerede er svakest stilt.

TTIP går på bekostning av utviklingsland og verdens klima
Frihandel mellom EU og USA vil gjøre det mer gunstig for de gjeldende landene å drive handel med hverandre. Dette skyldes at både tollmessige og ikke-tollmessige barrierer vil være borte, noe som gjør import og eksport billigere og enklere. Konsekvensen kan i stor grad bli ekskludering av mange land fra verdenshandelen. Vi i Changemaker synes det er viktig at formålet om å stå sterkere sammen ikke går på beskotning av de svakeste. Særlig er dette tilfelle ovenfor de såkalte utviklingslandene (u-land), som ennå sliter med å komme inn i verdensøkonomien på likere linje med industrialiserte land. Historisk har vesten et stort ansvar for den situasjonen en del u-land befinner seg i i dag. Det virker da svært hensynsløst å utestenge dem fra verdenshandelen også i videre fremtid, og dermed hindre deres muligheter til fremgang. Den tidligere nevnte skralleklausulen kan forsterke dette ytterligere, da den gjør konsekvensene permanente og skaden kan potensielt bli uopprettelig.

Et annet prinsipp som kan ødelegge for mange, og da særlig for u-landene, er det faktum at det blir ulovlig å forskjellsbehandle energikilder. Det vil blant annet si at europeiske land ikke får lov til å forby olje fra tjæresand. Likevel er det noe som er enda viktigere; det blir forbudt å prioritere fornybare energikilder. Da verden allerede er på bristepunktet, og det eksisterer et desperat behov for å stoppe klimaendringer, virker et slikt forbud ganske fortvilende. Særlig hardt rammer dette utviklingsland, som ofte blir hardest rammet av klimaendringene. Changemaker mener at all handel bør være basert på etiske minstekrav som tar hensyn til blant annet miljøkrav. En effektiv måte å sikre dette på er gjennom en godt utarbeidet WTO-avtale. Når WTO åpner for forhandlinger rundt flere temaer må Norge jobbe for å etablere slike minstekrav.

Mange står sammen for å stoppe avtalene
Det er flere som deler vår mening om saken. I Europa har det i lengre tid pågått store demonstrasjoner mot avtalene, og nesten 3,5 millioner EU-innbyggere har signert STOP TTIP oppropet. Også i USA er frykten for TTIP stor. Likevel er det først ganske nylig at politikerne ble med i den offentlige diskusjonen og begynte å uttale seg på området.

EU og Canada har kommet enda lengre i arbeidet med sin frihandelsavtale ved navn CETA. Denne skal godtas av Det Europeiske Rådet allerede i september, og vil dersom alt går etter planen være en del av dagliglivet tidlig i 2017. Da CETA bygger på mange av de samme prinsippene som TTIP er det viktig at heller ikke denne handelsavtalen settes ut i livet.

Vi drar til Genève!
27.-29. september vil vi i Changemakers politiske utvalg for internasjonal handel delta på WTO Public Forum i Genève. Formålet med dette forumet er å se på hvordan handelssystemet kan føre til innovasjon. Dette er en svært viktig sak, da dagens handelssystem fremdeles fungerer som et stort hinder for utvikling i flere land. Changemaker mener at all handel bør være basert på etiske minstekrav som tar hensyn til arbeidsforhold, arbeiderrettigheter, levelønn og miljøkrav. En effektiv måte å sikre dette på er gjennom en god WTO-avtale. Vi gleder oss derfor til å se hvilke proposisjoner som vil bli lagt fram og ikke minst om det vil bli iverksatt noen tiltak for å forbedre den nåværende situasjonen. Vi krysser fingrene for det beste!