Blogg

Redaksjonen

"Changemaker retter oppmerksomheten mot ett av de viktigste spørsmålene i globaliseringens tidsalder"

17.10.2016

De kommende uken vil du kunne lese blogginnlegg fra eksterne bidragsytere som skriver om kampanjen vår. Først ut er rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, som mener Changemaker gjør en viktig jobb i kampen for lik tilgang på medisiner.

FOTO: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.

De kommende uken vil du kunne lese blogginnlegg fra eksterne bidragsytere som skriver om kampanjen vår. Først ut er rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, som mener Changemaker gjør en viktig jobb i kampen for lik tilgang på medisiner.

I 2011 etablerte vi en kommisjon som skulle se på de dypereliggende årsakene til helseulikhetene i verden. Jeg ble bedt om å lede denne kommisjonen, og for ikke lenge siden publiserte vi vår rapport i The Lancet.

Rapporten fikk tittelen "The political origins of health inequity: prospects for change". Changemaker representerer nettopp den kraften som trengs for å iverksette helt nødvendige endringer i de globale styringsmekanismene som skal sikre tilgang til helseressurser.

Vår Lancet-University of Oslo Commission identifiserte en rekke utfordringer innen global helse. Changemaker har tatt tak i en av disse: Den ekstreme ulikheten i tilgang på medisiner og medisinsk behandling. Changemaker har lansert kampanjen Fritt for medisin, og en rapport skrevet av Erlend Langørgen ser på hvordan universitetene kan sørge for at medisinsk forskning kommer flest mulig til gode. Denne rapporten peker på en rekke gode tiltak som kan skape en mer rettferdig verden.

Under Arendalsuka i august var jeg med på lanseringen av Changemakers rapport. I sentrum for debatten stod det betydelige ansvaret norske universiteter har til å gjøre medisinsk forskning tilgjengelig for land med få ressurser. Etisk lisensiering er en viktig brikke i dette komplekse landskapet og et område hvor vi selv kan utgjøre en forskjell. Jeg vil oppfordre norske universitet og høgskoler til å se på om de nødvendige retningslinjene er på plass for å sikre at offentlig finansiert forskning også kommer befolkningen i lav- og mellominntektsland til gode. Teknologioverføringskontorene har en viktig rolle å spille i dette arbeidet.

Selvsagt finnes det gode argumenter for å beholde et strengt patentregime, for uten mulighet til å tjene penger vil utviklingen stoppe opp. Det er likevel ingen fare for at medisinprodusentene vil lide under et mer etisk regelverk. For de fleste inntektene til legemiddelselskapene kommer fra Europa, Japan og USA. Bare en liten del av inntektene kommer fra lav- og mellominntektsland.

Spørsmålet om etisk lisensiering av medisinsk forskning henger tett sammen med det overordnede spørsmål om åpen tilgang til forskning og forskningspublikasjoner. Kunnskap er et fellesgode, og det bør være universitetenes ansvar at kunnskapen når ut til dem som trenger den.

Changemaker retter oppmerksomheten mot ett av de viktigste spørsmålene i globaliseringens tidsalder. Globaliseringen har gitt velstand, men har også ført til store ulikheter. Blant disse er ulik tilgang til medisiner den som mest direkte påvirker menneskenes livskvalitet og leveutsikter. Jeg gir Changemaker min fulle støtte og er overbevist om at kampanjen vil endre den måten vi tenker og handler på når nye medisiner skal utvikles, produseres og distribueres.