Blogg

Åsne Hanto

La oss snakke om depresjon

07.04.2017

7. april er Verdens helsedag og i år er temaet “depresjon”. Målet er å skape økt bevissthet og mindre fordommer rundt psykisk helse og depresjon.

7. april er Verdens helsedag og i år er temaet “depresjon”. Målet er å skape økt bevissthet og mindre fordommer rundt psykisk helse og depresjon.

Changemaker synes det er positivt at psykisk helse blir satt i fokus, da vi mener at dette er en like viktig del av god helse som fysisk helse. Disse to henger tett sammen, og påvirker hverandre gjensidig. Depresjon er den ledende årsaken til nedsatt funksjonsevne på verdensbasis, og er en psykisk lidelse som ikke diskriminerer - den kan ramme folk i alle aldre og alle land.

I følge WHO lever nesten en av ti mennesker globalt med en psykisk lidelse, og tre av fire bor i lav- og mellominntektsland. World Economic Forum peker på at dårlig psykisk helse er en årsak til fattigdom og et stort hinder for økonomisk utvikling i mange land. Dårlig psykisk helse fører i tillegg til lavere livskvalitet, kortere levealder, økt rusmisbruk og flere fysiske helseplager. NORADs rapport om psykisk helse fra 2014 peker blant annet på viktigheten av å integrere psykisk helse i et helhetlig helsearbeid.

Tradisjonelt har det vært mindre fokus på depresjon og andre psykiske lidelser enn fysisk helse på verdensbasis, og det har i liten grad blitt tatt med i målinger av god helse.Våren 2016 ble antall selvmord opprettet som en av flere indikatorer på bærekraftsmålet om god helse. Dette er et viktig skritt på veien for å sette større fokus på psykisk helse, nasjonalt og globalt.

Changemaker mener at Norge må sikre at psykisk helse integreres som en naturlig del av alt helsearbeid som Norge driver og støtter internasjonalt. Dette innebærer å bekjempe stigmatisering og å sikre informasjonsspredning, forebygging og tilgang til behandling. Norge har vært en aktiv bidragsyter til WHOs arbeid med psykisk helse. Changemaker mener Norge bør jobbe aktivt for å følge opp WHOs handlingsplan for psykisk helse fra 2013.

Vil du vite mer?

  • http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-helsedag
  • http://www.who.int/mental_health/advocacy/wb_background_paper.pdf
  • http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/
  • https://www.norad.no/om-bistand/publikasjon/2014/psykisk-helse-som-global-utfordring/