Changemaker søker rapportforfatter

Åsne Hanto – 16.5.2018

Er du interessert i norsk eksportkontroll på våpen? Liker du å skrive? Er du nysgjerrig? Da er du den vi leiter etter.

Søknadsfrist torsdag 7. juni

Bakgrunn

Norge eksporterer krigsmateriell til en rekke autoritære regimer. Dette er mulig selv om Stortinget har fastsatt at:

Stortingets vedtak av 1959 “[...] Stortinget vil sterkt understreke at eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en omhyggelig vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område. Denne vurdering må etter Stortingets mening være avgjørende for om eksport skal finne sted.

Stortingets presisering av 1997 “Utenriksdepartementets vurdering av disse forholdene omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter”

Politikere og forsvarsindustrien hevder at ytterligere begrensninger på hvilke land som får kjøpe norske strategiske varer vil gjøre norsk forsvarsindustri ute av stand til å konkurrere på det internasjonale markedet. Changemaker er skeptisk til at industriens argumenter for stå uten at dette er undersøkt, og mener derfor det er behov for å se på de faktiske konsekvensene av et strengere regelverk. Det er derfor ønskelig med en rapport som ser på konsekvensene, og hvordan en mulig innstramming kan se ut.

Changemakers lanserer i slutten av juni en kampanje om stans av norsk eksport av krigsmateriell (strategiske varer) til diktaturer. Rapporten vil bli brukt i forbindelse med denne kampanjen.

Innhold

Changemaker ønsker en rapport som går igjennom industriens argumenter og viser hvilke faktiske konsekvenser strengere regler har hatt for andre land. Det er ønskelig at rapporten ser på hvorvidt det er mulig å opprettholde en bærekraftig industri, også dersom lovverket og retningslinjer hadde satt tydeligere begrensninger for hvilke land som får kjøpe norsk krigsmateriell. Rapporten bør, om mulig, peke på mulige måter å foreta en begrensninger for mottakerland basert på menneskerettssituasjonen i landet.

Oppbygning

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort del om det lovverket som ligger til grunn for dagens eksportpraksis. Videre ønsker vi at rapporten skal sammenligne norsk praksis med andre land med hovedfokus på best practices.

  1. Hva sier norsk eksportregelverk om eksport til autoritære regimer?
  2. Hva har konsekvensen vært for land som har begrenset hvilke land som får kjøpe strategiske varer på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet?
  3. Hva kan konsekvensen bli for norsk forsvarsindustri dersom det innføres har ytterligere begrensninger for hvilke land som får kjøpe strategiske varer?
  4. På bakgrunn av dette gjøre seg en slutning av hvorvidt norsk forsvarsindustri vil være bærekraftig dersom det innføres ytterligere begrensninger for hvilke land som får kjøpe norsk krigsmateriellt? Hvis ja; hvordan kan en slik innstramming se ut?

Hensikt

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere om norsk eksport av strategiske varer. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvilke faktiske konsekvenser det vil ha for konkurransekraften for norsk forsvarsindustri å stramme inn regelverket for norsk eksport slik at de i større grad er samstemt med norsk utenrikspolitikk, og ikke bidrar til å opprettholde politisk og sosial undertrykkelse i utviklingsland og autoritære regimer. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Changemaker.

Changemaker ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriveren gjennom sommeren.

Rapporten vil lanseres i september.

Forventet etterarbeid: deltakelse på rapportlansering ved utgivelse, henholdsvis i Oslo.

Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis heller enn svært omfattende, og at den ikke er mer enn 15 sider (innhold).

Tidsramme: 8 uker

Honorar: 15 000 NOK


Søknadsfrist torsdag 7. juni. Send søknanden til tuva@changemaker.no