Changemaker søker rapportforfatter(e)

Åsne Hanto – 14.6.2019

Forsideillustrasjon fra rapporten "Våpen i grenseland". Illustrasjon: Åsne Hanto/Changemaker

Er du/dere interessert i internasjonal klimapolitikk? Kan du/dere noe om sammenhengen mellom klima og migrasjon? Da kan det hende det er deg/dere Changemaker ser etter!

Søknadsfrist søndag 23. juni. Det er mulig å være flere om å skrive rapporten. Oppstart er snarest.​

Om oss

Klart vi kan forandre verden! Norges politikk har globale konsekvenser. I Changemaker, som er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, jobber ungdommer politisk og kreativt for at Norge skal ta sitt ansvar på alvor, og skape en mer rettferdig verden. Vi skal høsten 2019 ha en større kampanje om klimafordrevne. I den forbindelse ser vi etter en til to forfattere til å utarbeide en rapport som vil være en viktig brikke i å fremme vårt arbeid tilknyttet kampanjen og etterarbeidet.

Rapporten har et samlet honorar på 30 000 NOK uavhengig av antall rapportforfattere.

Tema for rapporten

Hvert år må omtrent 25 millioner mennesker forlate hjemmene sine på grunn av klima- og værrelaterte katastrofer. Disse katastrofene skjer oftere og oftere - i takt med at klimaet endrer seg mer og mer.

De fleste klima- og miljøfordrevne ender opp som internt fordrevne, mens andre må krysse landegrenser. Menneskene som drives på flukt i på grunn av klimaendringer er ikke inkludert i Flyktningskonvensjonen, og det eksisterer ingen internasjonale avtaler som ivaretar deres rettigheter. Disse menneskene står uten økonomisk og sosial hjelp når hjemmene deres er ødelagt og ubeboelige.

Det finnes dog ikke én enkel løsning for menneskene som drives på flukt. Klimaendringer rammer ulikt på ulike områder, og behovene vil derfor variere avhengig av de lokale utfordringene. Likevel må det internasjonale samfunnet se etter tiltak som kan sørge for at klimafordrevne får leve i sikkerhet og får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Etter første verdenskrig og den russiske borgerkrigen var det mange statsløse flyktninger i Europa. For å håndtere dette ble det opprettet et identitetskort fra FN (Folkeforbundet) etter initiativ fra Fridtjof Nansen, populært kalt “Nansen-passet”. Dette gav 450 000 mennesker muligheten til å reise dit det var arbeid eller slektninger. En slik løsning er et mulig internasjonalt tiltak for å sikre rettighetene og sikkerheten til klimafordrevne, men hvordan dette skal nås er fremdeles uvisst.

Ønskede krav til rapporten

Changemaker ønsker en rapport som utforsker linken mellom klimarelatert migrasjon og internasjonal/nasjonal politikk. Rapporten skal utforske internasjonale tiltak som kan gi klimafordrevne rettigheter, samt redegjøre for implementeringen av ‘Nansen-passet’ i sin tid og hvorvidt en lignende løsning vil fungere for klimafordrevne i dag. Rapporten bør også inneholde en analyse av mulighetsrommet for et slikt forslag i det politiske landskapet i Norge og hvordan Norge kan jobbe for en internasjonal implementering av et slikt pass.

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om klimafordrivne og de utfordringene klimafordrivne møter. Videre ønsker vi at rapporten skal se på de internasjonale institusjonene og bestemmelsene som sier noe om klimafordrivne, deres rettigheter, og utsatte situasjon. Målet med rapporten er å utforske internasjonale tiltak som kan sikre at klimafordrevnes grunnleggende rettigheter blir oppfylt. Herunder ønsker vi spesifikt at rapporten utforsker hvordan det tidligere ‘Nansen-passet’ ble implementert og hvordan et slikt tiltak kan se ut for klimafordrevne, samt Norge sin rolle i implementeringen av dette.

 1. Introduksjon: Klimafordrevne, omfang og situasjon.
 2. Bakgrunn: Klimafordrevne i internasjonale institusjoner og bestemmelser, rettigheter og status.
 3. Løsninger: Hvilke tiltak kan gjøres internasjonalt for å sikre at klimafordrivnes grunnleggende rettigheter blir oppfylt? Hvordan fungerte ‘Nansen-passet’ og hvordan vil en slik løsning fungere for klimafordrivne? Hvordan kan en slik løsning implementeres i dagens internasjonale systemer?
 4. Norges rolle og ansvar: Utrede Norges historiske ansvar for klimaendingene og derunder for mennesker som drives på flukt pga. klimaendringene. Utrede Norges mulige rolle i implementeringen av internasjonale løsninger for å sikre rettigheter og status til klimafordrevne, herunder et ‘Nansen-pass’ for klima.
 5. Konklusjon: Sammenfatning av klimafordrevnes situasjon og rettigheter i dagens system. Sammenfatning av mulige løsninger med kort konklusjon om et mulig ‘Nansen-pass’ for klima. Oppfordringer til norske tiltak for å sikre klimafordrevnes rettigheter og status.

Mål og tidsramme med rapporten

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere om norsk klimapolitikk. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan ta sitt historiske ansvar for klimaendingene gjennom å arbeide for tiltak som gir klimafordrivne tilgang på grunnleggende rettigheter og sikkerhet. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Changemaker.

Changemaker ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriveren(e) gjennom sommeren. Arbeid over sommeren må påregnes.

Rapporten vil lanseres mot slutten av oktober.

Forventet etterarbeid: deltakelse på rapportlansering ved utgivelse, sannsynligvis i Oslo.

Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 15 -20 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til besluttningstakere.

Tidsramme: 10-11 uker

Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.

Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Changemakers sekretariat og politisk utvalg for klima- og miljø.

Ønskede krav til deg som søker

Vi ser etter deg som er:

 • Strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress
 • Er analytisk og har gode forkunnskaper om klima
 • Har gode samarbeidsevner
 • Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter er en fordel
 • Kjennskap til Changemaker er en fordel

Vi tilbyr:

 • Et honorar på 30 000 kr. Dette blir utbetalt etter at rapporten er lansert.
 • Mulighet for arbeidssted i Kirkens Nødhjelp sine lokaler
 • En spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med

Søknadsfrist søndag 23. juni.
Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til personal@changemaker.no
Merk søknad med: Rapportforfatter