Kjønnsbasert vold

I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt for kjønnsbasert vold. Voldtekt blir systematisk brukt som strategisk våpen i krig og konflikt, men problematikken er videre enn som så: mange kvinner mister muligheter til å gå på skole eller ha en selvstendig økonomi, og dette er også et aspekt av kjønnsbasert vold.

Gjennom historien har kjønnsbasert vold blitt ansett som en uheldig konsekvens av kriger, og da spesielt mannlige soldaters voldelighet, men i år 2000 kom FNs sikkerhetsråd med resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Gjennom denne resolusjonen satt sikkerhetsrådet fokus på kjønnsbasert vold og kvinners rolle i krig og konflikt.

Dette var banebrytende fordi verdenssamfunnet for første gang anerkjente at krig og konflikt rammer kvinner og menn ulikt, at kvinner skal ha beskyttelse mot vold i konflikt og at kvinners deltakelse og rettigheter er sentralt for internasjonal fred og sikkerhet. Etter sikkerhetsrådsresolusjon 1325 har det kommet seks resolusjoner om dette temaet.

Trussel mot menneskeheten

Den mest aktuelle resolusjonen for anerkjennelsen av at kjønnsbasert og seksualisert vold blir brukt systematisk som en del av det politiske spillet i krig, er resolusjon 1820 som kom 19. juni 2008. Denne sikkerhetsrådsresolusjonen sier at vold mot kvinner både under og etter konfliktsituasjoner er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Dette betyr at verdenssamfunnet anerkjenner at vold mot kvinner ikke lenger er et anliggende mellom overgriper og offeret og hennes nærmeste, men at det er en trussel mot menneskeheten. Det angår oss alle.

Den nyeste sikkerhetsrådsresolusjonen 2122 kom i 2013 og knytter sammen nedrustning og kjønnsbasert vold til den internasjonale avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty, ATT). ATT begrenser og kontrollerer handel med og tilgang til våpen, noe som er en viktig faktor for å forebygge konflikt og kjønnsbasert vold.

Savner norsk innsats

Regjeringen kom i 2015 ut med en handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for 2015-2018 som skal følge opp ambisjonene knyttet til resolusjon 1325. Dette er den tredje i rekken fra norske myndigheter.

Changemaker savner at norske myndigheter bidrar med et større perspektiv, bredere informasjonsarbeid og mobilisering til aktiv innsats for å bekjempe kjønnsbasert vold mot kvinner i konflikt- og katastrofesituasjoner både internasjonalt og nasjonalt.