Gjeld og pandemier - Let's work this out!

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt – 15.4.2020

Verden er urettferdig og det internasjonale finanssystemet mangler et tilstrekkelig rammeverk for håndtering av gjeldsproblemer.

I dagens system ser vi parter som ikke samarbeider, ujevn maktbalanse mellom långiver og låntaker, samt skjulte og illegitime lån. Sammen skaper dette uoversiktlige og vanskelige situasjoner hvor lavinntektsland med store lån må bruke betydelige deler av sitt statsbudsjett til å nedbetale urettferdige gjeldsbyrder på bekostning av gode velferdstjenester for befolkningen sin.

Dette blir ekstra tydelig i møte med covid-19 pandemien. Myndigheter verden over forsøker å igangsette tiltak for å minske de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien. Samtidig er enkelte lavinntektsland i en spesiell sårbar situasjon da de i tillegg til økte utgifter i forbindelse med pandemien, også skal tilbakebetale betydelige summer på lån.

I forbindelse med dette står organisasjoner fra hele verden sammen denne uken for å kreve gjeldslette for lavinntektsland med store gjeldsbyrder, for å frigjøre midler til de sosiale og økonomiske utfordringene som vil følge pandemien. Vi stiller oss bak denne kampanjen, blant annet sammen med SLUG, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna.

Les mer om den internasjonale kampanjen, samt sammenhengen mellom Covid-19 pandemien og gjeldsbyrder på SLUG sine nettsider.

Vi velger å gjøre dette ved en digital debt workout, for å understreke at det også er behov for langvarige løsninger. Verdens gjeldssituasjon var kritisk også før pandemien, og vil fortsette å være prekær i lang tid etter. Det er derfor viktig å få på plass en uavhengig, internasjonal mekanisme som kan sørge for en rettferdig behandling av alle partene i en gjeldskrise, en såkalt gjeldshåndsteringsmekanisme - altså en Debt Workout Mechanism.

I den anledning….

Let's work this out!