Kjønnsbasert vold

I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt vold utelukkende fordi de er kvinner. Konsekvensene er at mange kvinner mister muligheter til å gå på skole eller ha en selvstendig økonomi, og mangler friheten til å leve et fritt liv.

Kjønnsbasert vold er alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn (WHO, 2013). I Changemaker deler vi kjønnsbasert vold inn i fem kategorier; fysisk, emosjonell og psykologisk, økonomisk, skadelig praksis (harmful practices) og seksuell vold.

Kjønnsbasert vold rammer aller mest kvinner og er en av hovedårsakene til kvinners død og helseskader. Samtidig rammes også gutter og menn av kjønnsbasert vold, da ofte omgitt av et større stigma og diskriminering.

De siste årene har Changemaker vært involvert i oppstarten av et ungdomsnettverk, REJADH, som jobber mot kjønnsbasert vold i fem afrikanske land; Somalia, Sør-Sudan, Mali, Burundi og DR Kongo. I Kongo jobber vi tett med Panzi, Dr. Denis Mukweges organisasjon og sykehus. Dr. Mukwege fikk tildelt Nobels fredspris 2018 for sitt arbeid mot - og behandling av kvinner som har blitt utsatt for - kjønnsbasert vold. Mukwege mottok prisen sammen med Nadia Murad, som selv er et offer for seksuelle overgrep under IS. Fredsprisen er blitt et symbol for alle de dyktige menneskene som jobber hardt for å utslette seksuell vold.

Kriminelle kjønnsbaserte voldshandlinger forblir ofte ustraffet og overgripere får gå fri grunnet sosiale normer og mangel på straffeforfølgelse. I store deler av verden er lovverk og oppfølging mangelfullt både lokalt og nasjonalt. I følge Verdensbanken har ni av ti land diskriminerende lovverk som begrenser kvinnenes deltakelse i samfunnet og innsnevrer deres rettigheter. Arbeid for å redusere kjønnsbasert vold innebærer å mobilisere religiøse og lokale ledere og trosbaserte organisasjoner for å endre holdninger og praksiser som opprettholder alle former for kjønnsbasert vold.

Changemaker mener at

  • Kvinneperspektivet må styrkes i utviklingspolitikken.
  • Norge må utarbeide en handlingsplan for sitt utenrikspolitiske arbeid for å oppnå likestilling, som ikke bare inkluderer fred & sikkerhet, men også politisk deltakelse, økonomisk selvstendighet, menneskerettigheter, frihet fra vold og seksuelle og reproduktive helserettigheter.