Vann - en menneskerettighet

Water Is A Right

Foto: Joe Brusky, Flickr (CC)

Vann er en forutsetning for liv. Det er klart alle mennesker skal ha rett til tilgang på rent vann.

Mangel på rent vann har store helsemessige konsekvenser. I 2010 vedtok FNs menneskerettighetsråd at tilgang til vann og sanitær er en menneskerett under FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen). Dette har allerede ført til en styrking av retten til vann i nasjonal rett, men fremdeles mangler 663 millioner mennesker tilgang til rent vann.

Jorda har nok ferskvann til alle mennesker på kloden, men den store mangelen på vann skyldes skjevfordeling av vannressurser. 2,4 milliarder mennesker mangler også tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold. Dårlig økonomi og manglende infrastruktur er noen av årsakene til dette.

Ratifiser!

Retten til vann og tilfredsstillende sanitærforhold vil bli styrket hvis FNs tilleggsprotokoll til ØSK-konvensjonen blir ratifisert. Hvis tilleggsprotokollen ratifiseres, vil det innebære at brudd på rettigheter i ØSK-konvensjonen, inkludert retten til vann og tilfredsstillende sanitære forhold, kan prøves internasjonal. På denne måten vil vann virkelig bli anerkjent som er menneskerettighet, og ikke en handelsvare.

Changemaker mener at Norge må være bevisst på det ansvaret vi har for å fremme menneskerettigheter, og at vi derfor må ratifisere tilleggsprotokollen.