Høring om norsk våpensalg: – Kjempeproblematisk

Åsne Hanto – 9.9.2020

Changemaker krever helhetlig gjennomgang av regelverket for norsk eksport av krigsmateriell.

Leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen, var i dag på høring i Stortinget for å si Changemakers mening om Norges eksport av krigsmateriell i 2019.

Ifølge eksportkontrollmeldingen har det i løpet av de siste årene skjedd en nedgang i Norges eksport av krigsmateriell til autoritære regimer. Dette er positivt, da både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har begått både brudd på humanitærretten i konflikten i Jemen, så vel som grove menneskerettighetsbrudd. Samtidig er det bekymringsfullt at det ikke er foretatt en større gjennomgang av regelverket, til tross for at dette ble ytret i regjeringserklæringen.

Helhetlig gjennomgang

– Det er bra at vi ser nedgang i eksporten til autoritære regimer, men slik vi ser det er ikke denne nedgangen en konsekvens av endret politikk, påpeker Embla Regine Mathisen overfor utenriks- og forsvarskomiteen.

– Norge har fortsatt gigantiske avtaler med diktaturene Oman og Qatar, som vi forventer å se store resultater av på inntjeningen de kommende årene. Det er viktig å huske på dette mens vi ser de relativt lave tallene fra 2019, legger Changemaker-lederen til.

Under dagens regelverk foreligger det med andre ord fortsatt en høy risiko for at autoritære, undertrykkende regimer vil motta norsk krigsmateriell i årene som kommer. Da virker årets nedgang i eksport heller tilfeldig med en mer vilkårlig praktisering av regelverket.

– For å sikre at norsk krigsmateriell ikke brukes til alvorlige brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter trengs det en helhetlig gjennomgang av regelverket. Vi ønsker oss en tydelig og forutsigbar politikk som sørger for at norsk krigsmateriell ikke havner i hendene på feil folk. Dagens regelverk sikrer ikke dette, understreker Embla.

Problematisk salg til USA

Samtidig som Norge kuttet salg til Saudi-Arabia, økte salget til USA med 473 millioner. Den største andelen av amerikansk eksport av krigsmateriell går til Saudi-Arabia.

Når det kommer til våpenhandel med land i NATO, og da inkludert USA, er dagens system i stor grad basert på tillit. Fra land i landgruppe 1 (nære allierte) krever Norge i dag ikke sluttbrukerdokumentasjon med reeksportklausuler ved salg av våpen og ammunisjon (A-materiell), slik det gjøres fra land i landgruppe 2.

– Norge selger masse krigsmateriell til USA uten å ha kontroll på om det blir eksport videre til autoritære regimer. Det er kjempeproblematisk, sier Embla.

Krav om sluttbrukerdokumentasjon

Etter kriterium 7 i retningslinjene av 1992 skal det tas hensyn til risikoen for at den eksporterte militære teknologien blir reeksportert til en uønsket sluttbruker eller blir anvendt til uønsket formål. Per i dag foreligger det tilsynelatende ingen offentlig dokumentasjon på hvorvidt norsk krigsmateriell de facto blir reeksportert fra USA til uønskede sluttbrukere. Dersom sluttbrukerdokumentasjon skal ha en effekt må det også foreligge en mekanisme for strengere kontroll i etterkant. Dagens praksis svekker Norges evne til å bestemme hvem som skal være endelig mottaker av norsk krigsmateriell.

Changemaker mener derfor at dagens regjering må se på mekanismer for etterprøving og sluttbrukerdokumentasjon til landgruppe 1. I tillegg bør det innføres stikkprøver og reeksportklausuler.