Advokaten i samfunnet

Åsne Hanto – 28.12.2015

HØRINGSINNSPILL: Åpenhet er vårt viktigste verktøy mot ulovlig kapitalflukt og annen økonomisk kriminalitet. Les Changemakers høringsinnspill til forslaget om å begrense skattemyndighetenes innsyn i advokaters klientkonti.

Å sikre åpenhet rundt pengestrømmer som i dag skjules gjennom sinnrike systemer og hemmelighold er helt essensielt for å kunne skape bærekraftige samfunn både i Norge og i andre land. Problemene som følger av finansielt hemmelighold er blitt tydeligere de siste årene. Det er helt elementært å hindre hemmelighold som åpner for ulovlig kapitalflukt og gjør det umulig å stille de egentlige eierene av selskap til ansvar for det selskapet gjør.

Advokaters taushetsplikt er et viktig prinsipp for å sikre klienters rettsikkerhet. Men, i en tid da vi i økende grad ser at taushetsplikten brukes til å omgå regelverk og til å skjule de reelle partene i en transaksjon, er det viktig å se på hvilke opplysninger en slik taushetsplikt faktisk bør omfatte.

En innskrenking i skattemyndighetenes tilgang til opplysninger om pengeoverføringer, innskudd, gjeld og om hvem som er parter i overføringene, øker muligheten for hemmelighold. Når et slikt hemmelighold kombineres med hemmeligholdet skatteparadis i dag tilbyr selskaper, kan det bli umulig å finne ut hvem de faktiske partene i en transaksjon er.

Forslaget fra Advokatutvalget går imot en trend av nasjonale og internasjonale tiltak for å forhindre kapitalflukt gjennom større åpenhet, strengere skattelovgivning, slik man blant annet ser i OECDs BEPS anbefalinger, og i Stortingets vedtak om utvidet land-for-land rapporteringen og nytt eierskapsregister for selskap.

Forslaget fra Advokatutvalget går imot en trend av nasjonale og internasjonale tiltak for å forhindre kapitalflukt gjennom større åpenhet, slik man blant annet ser i Frankrikes nye åpne land-for-land rapportering og Stortingets vedtak om et eierskapsregister for selskap.

Å fjerne § 6-2 nr. 2 vil begrense skattemyndighetenes innsyn i advokaters klientkonti og være et stort tilbakesteg i arbeidet for mer finansiell åpenhet. Heller enn å fjerne paragrafen bør det åpnes opp for styrke paragrafen ved å inkludere tilleggsopplysninger om transaksjoner for å avdekke videre hemmelighold.

Utvalget foreslår en ordning der klientkonti er oppført i både klientens og advokatens navn. Dersom ansvaret for å oppgi opplysninger overføres fra advokatene til bankene, mister samfunnet muligheten til å etterprøve advokaters aktivitet. En slik ansvarsoverføring kan gi advokater mulighet til å, skjult for skattemyndighetene, drive en form for bankvirksomhet for sine klienter og kan ikke brukes som argument for å rettferdiggjøre å fjerne § 6-2 nr. 2.

Changemaker mener derfor at § 6-2 nr. 2 bør bestå.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker departementet lykke til med arbeidet.


Innspillet ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet 28. desember 2015