Høringsinnspill: Eksport av forsvarsmateriell i 2014

Åsne Hanto – 7.1.2016

Les Changemakers litt tørre, men veldig interessante og slagkraftige innspill til utenriks- og forsvarskomiteen om hvordan vi kan bedre kontrollen med norske våpen og militært utstyr.

Innspillet er til behandlingen av Stortingsmelding 8 (2015-2016): Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Les mer om komiteens behandling, og saksgangen i Stortinget.

Eksport av militært materiell til autoritære regimer er uforenelig med norske interesser

Changemaker etterlyste i fjor større åpenhet rundt eksportkontrollmeldingen, og rapportering av konkrete tall ved salg av flerbruksvarer. At dette rapporteres i årets melding er gledelig, og gir en betydelig bedre oversikt over den fullstendige eksporten av militært materiell. Det som imidlertid er særs lite gledelig, er at eksporten til autoritære regimer med denne justeringen nesten fordobles fra fjorårets tall, fra et nivå på 22,9 millioner i 2013 til 56,5 millioner i 2014. Denne beregningen er gjort på eksporten til undertrykkende regimer som Emiratene, Kuwait, Oman, Saudi-Arabia og Qatar. Ved å tillate salg av militært materiell til disse landene, legitimerer regjeringen de autoritære regimenes voldsmonopol og styrker deres militære kapasitet. Dette undergraver Norges utenrikspolitiske arbeid for å styrke menneskerettigheter.

Det verste eksempelet er Norges eksport av militært utstyr til det undertrykkende regimet Saudi-Arabia. Kongedømmet Saudi-Arabia startet 2016 med den største massehenrettelsen siden 1980, hvor hele 47 mennesker mistet sine liv. I løpet av 2015 var antallet henrettelser oppe i 158, langt mer en årene før. Henrettelsene er en del av et maktregime som slår ned på politisk, kulturelt og religiøst mangfold, som har gjort at Freedom House på sin rangering av politisk og sivil frihet har gitt landet karakter 7, av 7 mulige. Gjennom henrettelser har Saudi-Arabia hellet olje på en allerede brennende konflikt mellom shiaer og sunnier i Midtøsten, som har fått mye medieoppmerksomhet de siste dagene. Siden mars 2015 har landet, i allianse med andre mottakere av norske våpen, deriblant De forente arabiske emirater og Qatar, vært i direkte krig med Jemen, som har kostet flere tusen sivile livet.

Changemaker mener det er forbløffende at et autoritært land som Saudi-Arabia, som både ligger i en region hvor konflikt åpenbart ligger latent; som er aktivt militært krigende; og som har en lav terskel for å avrette politisk opposisjonelle til skrekk og advarsel – fortsatt kan motta norskprodusert forsvarsmateriell.

Skal vi unngå situasjoner som utfordrer integriteten til den norske utenrikspolitikken på denne måten, er Stortinget nødt til å skjerpe tolkningen av dagens regelverk. Changemaker ønsker derfor at regelverkets tolkninger skjerpes slik at den gitte gode intensjonen i regelverket opprettholdes, og de hensyn omfattet av sjekklisten utarbeidet i samarbeid med SIPRI ivaretas.

Changemaker anmoder derfor komiteen om å:

  • Skjerpe tolkningen av EUs kriterie 2 slik at menneskerettighetsituasjon i et mottakerland gir grunnlag for avslag av lisenssøknader
  • Stanse all eksport av militært materiell til autoritære regimer

Sluttbrukererklæring gir ingen garantier for faktisk sluttbruk

Sluttbrukererklæring presenteres i stortingsmeldingen som en mekanisme som sikrer hvor norske strategiske varer havner. Det er tydelig mangel på klarhet i hva sluttbrukerdokumentasjon innebærer. Skandalene med norsk militær materiell det siste året viser behovet for en kontrollmekanisme som sikrer at strategiske varer ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd, uavhengig av om det er et komponent eller et ferdig produkt.

Dersom sluttbrukererklæring skal ha effekt i praksis, er det essensielt at eksporten kontrolleres også i etterkant. Å styrke håndhevingsmekanismer for sluttbrukerdokumentasjon vil være avgjørende for å hindre at strategiske varer ikke havner på avveie. Strengere kontrollmekanismer kan bidra til å påvirke etableringen av nødvendige felles normer for våpeneksportkontroll med nære allierte, samt sikre at Norge ikke bryter egen eksportlovgivning. Selv med disse kontrollmekanismene vil vi aldri kunne sikre hundre prosent at norske strategiske varer ikke havner i feil hender. Strengere håndheving av sluttbrukerdokumentasjon vil likevel bidra til at vi har bedre kontroll.

Changemaker anmoder komiteen om å be regjeringen om å:

  • Utrede muligheten for å utvikle kontrollmekansimer som kan muliggjøre håndheving av sluttbrukererklæring
  • Innføre hyppige stikkprøvekontroller på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon
  • Sørge for at re-eksport-klausuler blir praksis ved all eksport av militært materiell

Større åpenhet og innsyn for bedre kontroll

Årets stortingsmelding viser at regelverket er benyttet til flere avslag på lisenssøknader. Det er midlertidig behov for større innsyn i grunnlaget for både tilslag og avslag. Meldingen viser til at for eksempel Brasil har både fått avslag og tilslag, men årsaken til avslaget er ikke offentlig. Begrensninger i innsyn og debatt rundt den faktiske eksporten og gjør det vanskelig for både Storting og sivilsamfunn å påse at reglene overholdes.

Tidsaspektet ved saksgangen er også et hinder for åpenhet. Meldingen som nå behandles, behandler eksporten to år etter at de første eksportlisensene som det redgjøres for i meldingen kan ha blitt innvilget. Bedriftene rapporterer kvartalmessig, noe som bør kunne medføre raskere behandling og dermed også raskere offentliggjøring. Det nye elektroniske rapporteringssystemet bør også kunne muliggjøre offentliggjøring på et mer hensiktsmessig tidspunkt. Forsinkelsen medfører begrensninger i innsyn og debatt rundt den faktiske eksporten og gjør det vanskelig for både Storting og sivilt samfunn å påse at reglene overholdes.

Changemaker anmoder derfor komiteen om å be regjeringen om å:

  • Offentliggjøre begrunnelser for avslag og tilslag, og spesifisere hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt tilfelle
  • Legge frem eksportkontrollmeldingen senest i løpet av andre kvartal året etter eksporten er gjennomført