Høringsinnspill: Eksport av forsvarsmateriell i 2015

Politisk utvalg for fred – 22.9.2016

Jay Rembert / Unsplash

Mer kontroll, større åpenhet, og ikke minst en full stans av våpeneksport til diktaturer er krav fra Changemaker.

Changemaker takker Stortingets utenriks- og forsvarskomité for muligheten til å komme med innspill til Meld. St. 36 (2015- 2016): Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid.

Stans all eksport av strategiske varer til autoritære regimer

Norsk eksport av strategiske varer til autoritære regimer økte både prosentvis og i reelle tall i 2015. 4,6 % av eksporten, dvs. omtrent 190 millioner gikk til land som av Freedom House karakteriseres som “not free”. Myndighetene i disse landene bryter grunnleggende menneskerettigheter, og ved å la dem kjøpe norske strategiske varer, legitimerer Norge regimene og deres metoder for voldsbruk. Det er uforenelig med norske interesser, og undergraver Norges utenrikspolitiske arbeid for å styrke menneskerettigheter.

Til tross for at Regjeringen har valgt å holde tilbake ammunisjon til De Forente Arabiske Emirater i 2016 grunnet landet deltagelse i “intervensjonen i Jemen” (s. 23), omtales landet sammen med Kuwait, Qatar, Oman og Saudi-Arabia som “fremvoksende markeder” (s. 12). Det er skremmende at regjeringen under dagens politiske situasjon i Midtøsten gir utrykk for at regionen er et satsningsområde for norsk eksport av strategiske varer. Signalet styrkes ved at det i 2015 ble åpnet opp for eksport til Jordan. Jordan deltar i Jemen, fengsler stemmer som uttaler seg kritisk mot regimet og bruken av tortur er svært utbredt.

Eksporten av strategiske varer til Saudi-Arabia fortsatte i 2015. I begynnelsen av 2016 utførte kongedømmet den største massehenrettelsen siden 1980, hele 47 mennesker mistet sine liv. Henrettelsene er en del av et maktregime som slår ned på politisk, kulturelt og religiøst mangfold. Changemaker mener det bryter med intensjonen i Regjeringens erklæring av 11. mars 1959 , og Stortingets vedtak av samme dato , når autoritære land som Saudi-Arabia og Jordan mottar norske strategiske varer. Landene ligger i en region hvor konflikt ligger latent, de er aktivt militært krigende, og avretter politisk opposisjonelle til skrekk og advarsel. Dagens praksis svekker den norske utenrikspolitikkens integritet. Changemaker mener Stortinget må skjerpe tolkningen av dagens regelverk slik at intensjonen i regelverket opprettholdes, og de hensyn omfattet av sjekklisten utarbeidet i samarbeid med SIPRI ivaretas.

Changemaker anmoder komiteen om å:

  • Skjerpe tolkningen av EUs kriterium 2 slik at menneskerettighetssituasjonen i et mottakerland gir grunnlag for avslag av lisenssøknader
  • Stanse all eksport av militært materiell til autoritære regimer

Kontroll over faktisk sluttbruk

Det er uklart hvilke tiltak som utføres for å sikre at norske strategiske varer ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd, uavhengig av om det er et komponent eller et ferdig produkt. Utenriksdepartementet har “mulighet til å ta i bruk en rekke kontrollmuligheter ved behov” (s.13, 24). Det foreligger ingen informasjon om hva disse kontrollmulighetene går ut på, eller hvor ofte de er benyttet. Det hevdes at det ikke foreligger noe informasjon om at våpen fra Norge har kommet på avveie. For norsk offentlighet foreligger det heller ingen informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å innhente informasjon om eventuelle våpen på avveie.

Sluttbrukererklæring presenteres i stortingsmeldingen som en mekanisme som sikrer hvor norske strategiske varer havner. Spesielt med tanke på flerbruksvarer er det svært uklart i hvilke tilfeller dette kreves og hvilke kontrollmekanismer som benyttes for å sikre at erklæringen overholdes. Dersom sluttbrukererklæring skal ha effekt i praksis, er det essensielt at eksporten kontrolleres også i etterkant. Strengere kontrollmekanismer kan bidra til å påvirke etableringen av nødvendige felles normer for våpeneksportkontroll med nære allierte, samt sikre at Norge ikke bryter egen eksportlovgivning.

Changemaker anmoder komiteen om å be regjeringen om å:

  • Offentliggjøre hvilke kontrollmekanismer som brukes i dag, og deretter utrede om disse er tilstrekkelig for å håndheve praksisen med sluttbrukererklæring.
  • Innføre hyppige stikkprøvekontroller på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon
  • Innføre re-eksport-klausuler som praksis ved all eksport av militært materiell og at dette nedfelles i regelverket.

Større åpenhet og innsyn for bedre kontroll

Det er gledelig at eksportkontrollmelding for 2015 ble lagt fram i andre kvartal 2016. Tidsaspektet ved saksgangen har trenert både Stortinget og det sivile samfunns mulighet til innsyn og debatt, og gjort det vanskelig å påse at reglene overholdes. Likevel diskuterer vi nå lisenser som kan være gitt tilslag i januar 2014, altså for over to og et halvt år siden. Changemaker mener Norge bør se til land med en mer løpende offentliggjøring og større parlamentarisk involvering. Nederland har innført et system der tilslag på eksportlisenser av våpen over en viss sum, ekskludert de nærmeste allierte, rapporteres om til parlamentet i et offentlig brev innen to uker fra søknaden er innvilget. Brevet inneholder detaljer om vurderingen av kriterier opp mot søknaden. Det elektroniske saksbehandlingssystemet som nå er innført i norsk eksportkontroll bør gjøre en slik praksis mulig også i Norge.

Det hevdes at Norge ligger i tetsjiktet (s. 8) når det gjelder å utvise åpenhet og at det er full åpenhet og innsyn om vurderinger og hensyn som gjør seg gjeldende ved behandlingen av lisenssøknader (s. 15). Norge havnet på 13. plass i Small Arms Surveys åpenhetsrangering (rapport fra 2016 ). Vi vet idag ikke hvorfor det i 2015 ble åpnet opp for eksport til nye autoritære regimer, eller hvilke vurderinger som ligger til grunn for denne åpningen. Det er behov for større innsyn i grunnlaget for både tilslag og avslag. Meld. St. 36 viser at for eksempel Jordan har fått avslag og tilslag, men hverken årsaken til tilslaget eller avslaget er offentlig. Begrensninger i innsyn og lite debatt rundt den faktiske eksporten gjør det vanskelig for både Storting og sivilsamfunn å påse at regelverket overholdes.

Changemaker anmoder derfor komiteen om å be regjeringen om å:

  • Offentliggjøre begrunnelser for avslag og tilslag, og spesifisere hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt tilfelle
  • Utrede muligheten for å utvikle nye rutiner som muliggjør større parlamentarisk kontroll og økt åpenhet rundt norsk våpeneksport