Høringsinnspill: Forvaltningen av Oljefondet i 2016

Åsne Hanto – 30.4.2017

Forvaltningen av vår alles gigantiske sparegris, Oljefondet, redgjøres for gjennom en årlig Stortingsmelding. Changemaker mener det er viktig at Oljefondet ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd og miljøkriminalitet, men fremmer bærekraft og bidrar til grønn omstilling.

Høringsinnspill:

Changemaker takker for muligheten til å komme med innspill til meldingen om forvaltning av Oljefondet.

Investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi

Changemaker er skuffet over at Finansdepartementet ikke åpner for investeringer i unotert infrastruktur. Vi mener Finansdepartementet i for liten grad vektlegger argumenter som taler for å åpne for investeringer unotert infrastruktur, og spesielt fornybar energi, som kommer fram av McKinsey-rapporten og Norges Bank vurderinger.

Finansdepartementet uttrykker bekymring for at markedet for unotert infrastruktur er for lite for Oljefondet, men etter RARE Infrastructures nyeste anslag i 2016 er markedet for unotert infrastruktur på $1142 milliarder, nesten dobbelt så mye som Finansdepartementet anslår. 42% av dette er i fornybar energi. Norges Bank uttrykker stor interesse for å ta del i dette voksende markedet, og hevder politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko kan håndteres på samme måte som Oljefondets andre investeringer. Videre kommer McKinsey-rapporten med gode forslag til hvordan NBIM kan bygge seg opp kompetanse på risikohåndtering og ansvarlig forvaltning. Investeringer i infrastruktur for sol og vind har risiko som kan håndteres og slik kan Oljefondet bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet samtidig som de sikrer god avkastning for fondet nå og i framtiden. Oljefondet har i sitt mandat et mål om bærekraftig utvikling og håndtering av klimaspørsmål. Gjennom klimamålene verden satt seg i Paris har Norge lovet å holde global oppvarming under 2 grader, og strebe etter 1.5 grader. Frem mot 2040 vil nesten $8000 milliarder bli investert i fornybar energi, men ytterligere $5300 milliarder trengs for å nå 2 gradersmålet. Oljefondet må ikke henge etter når verdensøkonomien snur seg mot fornybar energi, men være en ledende investor internasjonalt.

Changemaker anmoder Finanskomiteen om å be Regjeringen:
  • Presentere et forslag til Stortinget for hvordan Oljefondet skal åpne for investeringer i unotert infrastruktur.
  • Mandatet for investeringer i unotert infrastruktur ekskluderer investeringer i infrastruktur som utelukkende er forbeholdt fossile energikilder, som for eksempel oljerørledninger og gasskraftverk

Changemaker stiller seg bak det felles høringsinnspillet fra Kirkens Nødhjelp, Framtiden i våre hender, WWF Verdens Naturfond og Greenpeace Norge angående Oljefondets investering i unotert infrastruktur.

Investeringer i statsobligasjoner

Changemaker gleder seg over at Finansdepartementet foreslår endringer i mandatet og mener disse bidrar til styrket forvaltning og større åpenhet rundt forvaltningen av Oljefondet. Vurderingene fra Finansdepartementet redegjør derimot ikke i tilstrekkelige grad for “hvordan det skal tas hensyn til åpenhet og ansvarlighet i offentlige budsjettprosesser hos utstederlandene og risiko knyttet til illegitim gjeld”. Norge har hatt en lederrolle for ansvarlig långivning internasjonalt. Den globale gjeldsbyrden øker, og stadig flere land står i for å havne i gjeldskrise. For å sikre at åpenhet, ansvarlighet og demokratisk forankring gjenspeiles i Oljefondets investeringspraksis bør UNCTADS prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak; være en del av fastsatte, objektive og universelle kriterier for Norges Bank i gjennomføringen av forvaltningen. Departementet har heller ikke redegjort for hvordan man sikrer at pengene ikke går til illegitime formål, men vurderer fortsatt kun finansiell risiko. Dette er problematisk når Norge investerer i statsobligasjoner i land som er involvert i krig, væpnede konflikter eller der myndighetene er ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd. Derfor er det fortsatt behov for retningslinjer som kan regulere investeringer i statsobligasjoner, på samme måte som andre investeringer.

Changemaker anmoder Finanskomiteen om å be Regjeringen:
  • Endre mandatet for forvaltningen av Oljefondet slik at det sikres at investeringer i statsobligasjoner er forankret gjennom UNCTAD-prinsippene.
  • Investeringer i statsobligasjoner må underlegges etiske retningslinjer.

Styrket åpenhet i forvaltningen av Oljefondet

Det er gledelig å se at NBIM, som forvalter av det norske folks penger, gjennom forventningsdokumentene tydeliggjør behovet for en ansvarlig forvaltning. Dokumentene kan virke positivt for fondets bærekraft og gi god risikohåndtering. Forventningsdokumentenes styrke og påvirkningskraft avgjøres av tiltakene NBIM iverksetter for å sikre at forventningene fondet har til selskaper implementeres. Det er i dag stor usikkerhet rundt hvordan forventningsdokumentene brukes. NBIM må sikre klarhet i om forventningsdokumentene er et risk-management verktøy eller om de benyttes aktivt for å prøve å endre selskapers adferd. På denne måten kan man sikre at fondets eiere, det norske folk, får vite hvordan forventningene implementeres. Da må det være åpenhet rundt selskapsdialogen, vi må vite hvilke selskaper man har snakket med hva om. Changemaker mener dagens praksis og uklarheter viser at vi trenger en uavhengig vurdering av hvordan forventningsdokumentene brukes. En slik gjennomgang av hvordan forventningsdokumentene brukes kan skape en klarhet rundt dokumentenes formål og hvordan NBIM bør benytte dokumentene i eierskapsutøvelsen.

Changemaker anmoder Finanskomiteen om å be Regjeringen:
  • Be NBIM offentliggjøre informasjon rundt eierskapsdialogen: hvilke temaer og forventninger er tatt opp i møter med hvilke selskaper.
  • Om en uavhengig gjennomgang av hvordan forventningsdokumentene brukes.
  • Legge ned Oljefondets egne datterselskap i skatteparadis og etablere regler for fondets bruk av finanssentra.
  • Selskapene i porteføljen må rapportere selskapets egentlig eiere og virksomheten land-for-land. Manglende rapportering bør medføre eksklusjon.

Investeringer i skatteparadis

Fjorårets Panama Papers avdekket hvor omfattende og destruktiv ulovlig kapitalflukt og skatteparadis er. Derfor er det meget bekymringsverdig at Oljefondet investerer i skatteparadis og slik legitimerer hemmeligholdet som baner vei for kriminalitet, og hindrer fattige lands utvikling. Changemaker gleder seg over det nye forventningsdokumentet på skatt og åpenhet, som viser at Norge gjennom Oljefondet ser på god skatteetikk og finansiell åpenhet som en forutsetning for bærekraftige og gode investeringer. Nå er det viktig at bygger opp om forventningsdokumentet og sørger for at det får følger for praksis. Derfor bør Oljefondet kunne begrunne bruk av skatteparadis, og på sikt sikte på uttrekk av virksomhet i skatteparadis, samt uttrekk av selskaper som benytter seg av dem.

Changemaker anmoder Finanskomiteen om å be Regjeringen:
  • Legge ned Oljefondets egne datterselskap i skatteparadis og etablere regler for fondets bruk av finanssentra.
  • Selskapene i porteføljen må rapportere selskapets egentlig eiere og virksomheten land-for-land. Manglende rapportering bør medføre eksklusjon.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker Finanskomiteen lykke til med arbeidet.

Dette innspilet er sendt til Utenriks- og Forsvarskomiteen 23. april 2017.