Høringsinnspill om eksport av forsvarsmateriell

Redaksjonen – 7.2.2015

6. februar deltok Changemaker på høring om norsk eksport av forsvarsmateriell. Her kan du lese hele høringsinnspillet.

// <!--; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));// ]]-->

Changemaker takker utenriks- og forsvarskomiteen for muligheten til å komme med innspill til Meld. St. 8 (2014-2015): Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Eksport til autoritære regimer

Det var i 2013 en nedgang i norsk eksport av militært materiell, men nesten en fordobling i eksporten av slike varer til autoritære regimer. Changemaker er glade for at stortingsmeldingen og retningslinjene for norsk eksport av militært utstyr påpeker at menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet skal være avgjørende for vurderinger av lisenssøknader. På bakgrunn av dette stiller vi oss spørrende til hvorvidt operasjonaliseringen av retningslinjene bevarer intensjonen i regelverket og opprettholder menneskerettighetssituasjonen som et reelt avslagsgrunnlag.

I årevis har Changemaker opplevd stor usikkerhet rundt eksportkontrollregelverket. Denne stortingsmeldingen har tatt tak i problemet og tydeliggjort retningslinjene ved å innarbeide A-kriteriene og ATTs artikler 6 og 7. Dette er bra, men avdekker samtidig flere av hullene i regelverket.

Endringene har først og fremst gjort det tydelig at menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandene ikke er nok for å gi avslag på en lisenssøknad. Det er i praksis kun utstyrets karakter som er avgjørende – om det er av en slik art at det kan brukes til undertrykking. Changemaker ser ikke hvordan operasjonaliseringen av kriterium 2 ivaretar de hensyn som omfattes av sjekklisten som departementet utarbeidet i samarbeid med SIPRI. Her står det blant annet at forhold knyttet til ytringsfrihet, herunder presse- eller forsamlingsfrihet, samt myndighetsovervåkning, herunder sensur og vilkår for innbyggernes bruk av sosiale medier/internett, skal være en del av vurderingen av lisenssøknader. Dagens eksportpraksis viser at en slik vurdering ikke blir gjort i tilstrekkelig grad. Dersom menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet skal vektlegges i behandlingen må det legges tydelig politiske føringer for dette. Operasjonaliseringen av eksportregelverket må samsvare med intensjonen i regelverket.

Stortingsmeldingen viser at det i 2013 ble eksportert militært utstyr til land som skraper bunnen av internasjonale menneskerettighetsrangeringer. Deriblant Egypt, De forente arabiske emirater, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Ved å tillate salg av militært materiell til disse landene, legitimerer UD myndighetenes voldsmonopol og styrker deres militære kapasitet.

Dagens tolkning av regelverket undergraver Norges utenrikspolitiske arbeid for å styrke menneskerettigheter.

Changemaker anmoder derfor komiteen om:

  • Å skjerpe tolkningen av EUs kriterium 2 slik at intensjonen i regelverket opprettholdes og de hensyn omfattet av sjekklisten utarbeidet i samarbeid med SIPRI ivaretas.

Åpenhet

Changemaker støtter Regjeringens arbeid for åpenhet rundt eksporten av militært materiell. Likevel avdekker Meld. St. 8 utfordringer knyttet til manglende åpenhet.

Årets stortingsmelding er oversiktlig, men inneholder ikke fullstendige eksporttall. I 2013 ble det solgt flerbruksvarer for ca. 683 millioner kroner. Blant landene som fikk kjøpe lisensbelagt kommunikasjonsutstyr er Egypt, Oman, Qatar og Saudi Arabia. Hvor stort beløp disse landene har kjøpt kommunikasjonsutstyr for, kommer imidlertid ikke fram i meldingen. Meldingen oppgir kun aggregerte tall for salg av flerbruksvarer. Dermed er ikke tallene over eksport til autoritære regimer fullstendige.

Tidsaspektet ved saksgangen er et hinder for åpenhet. Meld. St. 8 vil først bli behandlet i Stortinget i februar-mars 2015. Dette er to år etter at de første eksportlisensene som det redegjøres for i meldingen kan ha blitt innvilget. Forsinkelsen medfører begrensninger i innsyn og debatt rundt den faktiske eksporten og gjør det vanskelig for både Storting og sivilsamfunn å påse at reglene overholdes.

Changemaker anmoder derfor komiteen om å be Regjeringen:

  • Å redegjøre for beløpet for all eksport av lisensbelagt materiell, også når dette materiellet er flerbruksvarer.
  • Legge frem eksportkontrollmeldingen senest i løpet av andre kvartal året etter eksporten er gjennomført.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker komiteen lykke til med behandlingen.

denne linken kan du se hele høringen på Stortingets nett-TV.