Høringsinnspill: Utvidet land-­for-­land-­rapportering

Redaksjonen – 29.1.2016

Land-for-land-rapportering (LLR) skal hindre selskaper å snyte på skatten. Les Changemakers høringsinnspill til forslaget om ny LLR.

Dette er et innspill på Finansdepartementets forslag til ny land-for-land-rapportering for skatteformål. Beslutningen om å oppdatere regelverket kom gjennom sommeren 2015 etter press fra blant andre Changemaker.


Vi er glade for at forslaget til ny Land-for land-rapportering (LLR) gjelder alle sektorer fremfor kun å omhandle selskaper inne utvinnings- og skogdriftsindustrien. Det er positivt at man krever LLR for alle foretak som er hjemmehørende eller opererer i Norge. Vi mener likevel at rapportering bør gjelde alle selskaper, også selskaper med mindre enn 6 500 000 000 i samlet inntekt.

Åpenhet

Mange multinasjonale selskap betaler lavere skatt enn det selskapenes profitt tilsier. LLR har som hensikt å synliggjøre selskapsstrukturene og den økonomiske aktiviteten i de landene et selskap opererer. Informasjonen som rapporteres inn gjennom LLR vil gjøre det lettere å møte multinasjonale selskaps synkende skattebidrag. For å sikre offentlighetens mulighet til å holde selskaper ansvarlig for kapitalflukt og aggressiv skatteplanlegging, må LLR være åpen. Offentlighetens innsyn i, tilgang på og bruk av LLR-rapportene bør hjemles i lov.

De eksisterende LLR-reglene, som gjelder foretak med virksomhet innen utvinnings- og skogdriftsindustrien etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven, er offentlig tilgjengelig. EU har innført åpen LLR som et krav for banker, og andre andre sektorer følger nå etter. Åpen LLR begynner å bli normen og det er svært viktig at Norge bidrar til større åpenhet, snarere enn å innskrenke offentlighetens innsyn.

Changemaker mener derfor:

  • at Land-for-land rapporteringen må være offentlig tilgjengelig informasjon.
  • at offentlighetens tilgang på, innsyn i og bruk av LLR-rapportene, må hjemles i lov.

Informasjonsutveksling

I følge finansdepartementets forslag skal selskaper kun avgi LLR-rapport til myndighetene der selskapet har morselskap. Informasjonsutvekslingsavtaler skal brukes for å dele informasjonen mellom land. Et slikt system skaper hindre for tilgang til viktig skatteinformasjonen og disse hindrene vil være spesielt store for skattemyndighetene i små land og i utviklingsland. Changemaker mener det er viktig at norsk lovgivning ikke setter opp barrierer for små land og fattige land. Norge bør istedet bidra til at disse landene får mulighet til å innhente nødvendig informasjon for å skatte selskapene som opererer der.

Changemaker mener derfor:

  • at LLR automatisk må deles med de landene der et selskap har virksomhet.

Helhetlig rammeverk

I sitt høringsnotat sier Finansdepartementet at den eksisterende LLR kun har til hensikt å ansvarliggjøre myndigheter. Finansdepartementet mener derfor at den eksisterende LLR skiller seg fra den nye foreslåtte LLR, som har skatt som formål. Changemaker mener dette ikke stemmer. Da det første utkastet til eksisterende LLR ikke var tilstrekkelig for å møte skatteproblematikken rundt multinasjonale selskaper, slo Stortinget fast at hensikten var å møte selskapers unndragelse av skatt og uønsket flytting av profitt. Changemaker mener det de to LLR må ses i sammenheng og at et helhetlig og konsistent rammeverk for LLR bør etterstrebes.

Changemaker mener derfor:

  • at de to LLR må ses i sammenheng og at et helhetlig og konsistent rammeverk for LLR skal etterstrebes.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker departementet lykke til med arbeidet.