Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Åsne Hanto – 21.3.2016

Changemaker har lenge jobbet for et register over egentlig eiere. Her ser du Guro Klausen, daværende leder for politisk utvalg for Gjeld og Kapitalflukt, lete etter de egentlige eierne i kampanjen "Jakten på Ærligheten".

HØRINGSINNSPILL: Visste du at vi dag kan være umulig å finne ut hvem som eier et selskap? Les Changemakers høringsinnspill til forslag om nytt eierskapsregister.

Åpen og offentlig tilgjengelig informasjon er det beste verktøyet mot økonomisk kriminalitet. Med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i ryggen innfører nå land etter land sentrale registre for egentlig eierskap. Det er viktig at Norge viderefører sin tradisjon for åpenhet og innsyn og slik bidrar til internasjonal konsensus for større gjennomsiktighet internasjonalt. Changemaker mener at uansett hvilken av de skisserte løsningen som velges som utgangspunkt for økt åpenhet, må visse kriterier ivaretas.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Som høringsnotatet presiserer er det behov for økt åpenhet rundt egentlig eiere. For å sikre et åpent og demokratisk samfunn der det er mulig å etterprøve forvaltningen, er tilgang på informasjon og grunnlag for beslutninger en nødvendighet. Det er problematisk at flere av forslagene skissert av Regjeringen legger til rette for å avgrense offentlighetens innsyn. Dersom det legges begrensninger på allmennhetens tilgang på opplysninger om egentlig eierskap, og krav for innsyn er ‘legitim interesse’, sender norske myndigheter et skremmende signal, spesielt til myndighetene i land der de demokratiske prinsippene står svakere enn det de gjør i Norge.

For å videre sikre at informasjonen om egentlig eierskap er tilgjengelig for allmennheten, må brukervennlighet prioriteres. Dette innebærer blant annet at all informasjon om egentlige eierskap bør samles i ett enkelt register, at alle eiere registreres på samme måte og at denne informasjonen må være gratis å benytte seg av. Videre må historisk data være tilgjengelig for allmennheten, uten krav om identifikasjon i en innloggingsløsning. Krav om identifikasjon, sammen med Regjeringens forslag om at eierne i aksjeselskap skal varsles når noen søker på dem, er skremmende. En slik mekanisme kan skape unødige barrierer for gjennomsiktighet.

Det er viktig at informasjonen om eiere er løpende oppdatert slik at spredning av feilaktig informasjon og falske anklager ikke forekommer. Løpende oppdatert informasjon vil også legge til rette for at økonomisk kriminalitet fanges opp når det skjer og ikke i ettertid. Tax Justice Network – Norge, Finans Norge og IKT-Norge redegjør for viktigheten av dette i rapporten Åpent Eierskap.

Changemaker mener derfor

  • All informasjon om egentlige eiere må samles på ett sted.
  • Allmennheten må få innsyn i historisk data, uten krav om innlogging.
  • Informasjonen må oppdateres løpende gjennom året.

Kryssøk

Kommunal Rapport viste i høst hvor viktig muligheten til å gjøre kryssøk er for å etterprøve forvaltning. Det er viktig å legge til rette for at allmennheten kan få et mer helhetlig bilde over egentlig eiere. Dersom det legges begrensninger i tilgang på søkefunksjoner vil den egentlig eieren kun eksponeres ved enkeltspørringer, mens kjeden av eierskap vil forbli skjult. For å sikre at kompliserte eierstrukturer ikke benyttes til økonomisk kriminalitet må det være mulig å sammenstille informasjon fra forskjellige selskap og foreta kryssøk. Dersom dette skal fungere i praksis kan det ikke lenger tillates å registrere et selskap som leder i et annet selskap, såkalt “company director”.

Truster er ikke regulert av norsk lov, men forekommer som eiere av selskaper. Et helhetlig register krever at truster i det minste likestilles med andre typer eierskap i måten de registreres. For å sikre tilstrekkelig informasjon om bakenforliggende eiere mener Changemaker at Norge bør forby truster å investere gjennom forvaltere.

Changemaker mener derfor

  • Mulighet for kryssøk på selskap eller person må være åpent for allmennheten, uten krav om innlogging.
  • Det ikke kan godtas at selskap står oppført som leder, såkalt “company director”.
  • Truster ikke bør kunne investere gjennom forvaltere.

Kontroll og sanksjoner

For at Regjeringens tiltak skal medføre økt åpenhet er det viktig å ha kontroll- og sanksjonsmekanismer. I høringsnotatet ble det ikke skissert løsninger for hvordan dette skal gjøres. Changemaker mener at opplysningene omtalt bør underlegges Finanstilsynet. Kontroll av opplysningene må blant annet sikre at de fysiske personene i enden av kontrollkjeden er registrert. En løsning for økt åpenhet og informasjon om eiere i aksjeselskap må inkludere effektive sanksjonsmuligheter som kan benyttes dersom selskaper, forvaltere eller direkte eiere ikke rapporterer nødvendig informasjon.

Changemaker mener derfor

  • Finanstilsynet bør føre tilsyn med det nye registeret og denne tilsynsvirksomhet bør hjemles i lov.
  • Det bør kunne utstedes bøter dersom ikke opplysninger om eierskap og kontroll ikke registreres og/eller oppdateres.● Brudd på rapporteringsplikten bør straffes på lik linje som brudd på regnskapsloven.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker departementet lykke til med arbeidet.

Dette innspillet ble sendt til Nærings- og fiskeridepertamentet 21. mars 2016