Ikke-fornybar energi og teknologioverføring

Troll A Platform

STATEN BETALER: Selskaper som leiter etter olje på norsk sokkel får dekket 78 % av utgiftene sine frem til de begynner å få overskudd. Dette vil Changemaker ha slutt på!

Norge har et ansvar for å redusere klimagassutslipp, og bidra i det grønne skiftet verden trenger. Da må vi bygge ned oljeindustrien.

Changemaker mener derfor at vi må trappe ned oljenæringen. Det første vi kan gjøre er å fjerne de gunstige støtteordningene, og i stedet for satse på ny teknologi innen grønn energi. Norge bør dessuten investere i små grønne selskaper i utlandet, og dele kunnskap om grønn teknologi med andre land. Slik får verden raskere lagt om til fornybar energi, og vi når klimamålene, sammen!

For at vi skal nå klimamålene, er det viktig at hele verden skifter over til grønn energi. Da kan ikke Norge fortsette i dagens tempo i oljenindustrien. Norges største næring er nemlig også den største kilden til klimagassutslipp. Vi har derfor et historisk ansvar for å begrense virkningene av den globale oppvarmingen. I dag brukes det flere titalls milliarder norske kroner i året på oljesubsidier, gjennom leterefusjonsordningen og gunstige avskrivningsregler. Hensikten med leterefusjonsordningen er å øke letevirksomheten på norsk sokkel, ved at staten tar store deler av risikoen for letingen. Det gjør det langt mer lukrativt å lete etter fossile ressurser enn det normalt ville vært. Avskrivningsreglene vi har i Norge betyr at bedrifter hvert år kan betale mindre i skatt i avskrivningsperioden, ettersom maskiner og utstyr de har investert i, synker i verdi som en følge av slitasje og forelding. Oljebransjen har langt kortere avskrivningsperiode enn andre bransjer, som betyr at de raskere får kapital til å kjøpe nytt utstyr. Dette er en særbehandling oljebransjen nyter godt av. Disse ordningene reduserer risikoen for oljeselskapene og stimulerer til vekst innenfor næringen. Norges satsing i olje- og gassindustrien har ført til at vi i dag livnærer oss på en industri som hindrer andre, fremtidsrettede næringer å blomstre.

I tillegg er dette penger som kunne vært brukt til å forbedre miljøet, direkte og indirekte gjennom miljøteknologi. Changemaker foreslår å investere i blant annet Miljøteknologiordningen, som tilrettelegger for utvikling av miljøvennlig teknologi.

Teknologioverføring

For å nå klimamålene i Parisavtalen må verden ifølge FNs klimapanel ha netto null utslipp før år 2100. Derfor mener Changemaker at Norge må investere og finansiere i grønn teknologi i utlandet, og finansiere overgangen til grønn energi for lav- og mellominntektsland. Dette må skje i tillegg til store utslippskutt hjemme.

Changemaker mener at

  • Norge må satse sterkt på fornybar energi og miljøteknologi, blant annet ved å opprette et statlig selskap for fornybar energi, samt å investere i småskala fornybar energi, som solcellepaneler og vindmøller.
  • Norge ikke skal åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet, og den eksisterende virksomheten må trappes ned.
  • Norge bør avvikle de økonomiske støtteordningene til oljeindustrien.
  • Norge må bistå lav- og mellominntektsland i å takle klimaendringene, ved å bidra med kunnskap og ressurser til overgangen til fornybar energi.
  • Norge må finansiere tiltak som begrenser utslipp i lav- og mellominntektsland. Slike tiltak skal ikke erstatte det vi gjør for å redusere utslipp på hjemmebane.

Vil du støtte vårt arbeid med klima? Bli medlem i Changemaker!