Vi krever klimarettferdighet!

Klimaendringene fører til at mennesker må forlate hjemmene sine uten noen rettigheter eller krav på beskyttelse. Samtidig driver Norge en passiv klimapolitikk og tar ikke ansvar for konsekvensene av våre utslipp. Det er urettferdig! Derfor krever Changemaker at:

* Norge kutter minst 53 prosent av nasjonale utslipp innen 2030.

* Norge tar sitt ansvar ved å gi 65 milliarder kroner til klimafinansiering.

* Norge må kjempe for internasjonal anerkjennelse og rettigheter til klimafordrevne gjennom for eksempel et klimapass.

Skriv under på oppropet

Underskrifter så langt

2102

Mål:
2000

Personopplysninger du gir brukes bare i dette oppropet, med mindre andre tillatelser er gitt, og slettes seinest 6 mnd. etter kampanjens slutt.

Beskyttelse for klimafordrevne

Mens rike land slipper ut klimagasser, blir mennesker andre steder i verden fordrevet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer som flom, tørke og havstigning. I motsetning til andre flyktninger har ikke de krav på beskyttelse eller asyl som klimafordrevne, fordi FNs flyktningkonvensjon ikke anerkjenner klima som en grunn til å flykte. Det finnes derfor ikke noe internasjonalt regelverk som sikrer deres rettigheter, slik Flyktningkonvensjonen gjør for mennesker som flykter fra krig og konflikt.

I tillegg til å begrense global oppvarming og konsekvensene av klimaendringene, må klima anerkjennes som en årsak til at mennesker blir fordrevet. Norge må kjempe for at vi får på plass et internasjonalt rammeverk som gir disse menneskene grunnleggende rettigheter. Changemaker foreslår at dette kan sikres gjennom et klimapass. Denne løsningen er basert på «Nansen-passet», som ble utstedt til statsløse flyktninger etter første verdenskrig. Et slikt pass skal gi status og rettigheter til klimafordrevne. Dette gjelder både krav på beskyttelse i hjemlandet og rettigheter til de som må krysse landegrenser.

Hva er klimapasset?

Ideen om klimapass er basert på Nansen-passet. Dette ble utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger etter første verdenskrig. Passet gjorde det mulig for flyktninger å reise dit det var arbeid og også muligheten til å reise til et nytt land uten å miste retten til å vende tilbake til det opprinnelige tilfluktslandet.

Klimapasset skal gjøre det samme for mennesker som blir fordrevet av klimaendringene. Det vil gi status som klimafordreven slik at man har krav på beskyttelse og rettigheter i eget land eller i andre land.

Norge må kutte klimautslippene sine

De fleste klimafordrevne bor i utviklingsland, og har lite ansvar for de klimagassutslippene som har skapt klimaendringene vi ser i dag. Norge og andre rike land har derimot bidratt mest, og har derfor et historisk ansvar for klimaet og de klimafordrevne. Det er derfor rettferdig at rike land gjennomfører de største kuttene i klimagassutslipp nasjonalt for at vi skal nå1,5-gradersmålet i Parisavtalen. For at Norge skal bidra rettferdig, må vi kutte utslippene våre med 53 prosent innen 2030. Det viser en rapport som ble utgitt av Stockholm Environment Institute.

Klimafinansiering til de som rammes hardest

Selv om Norge kutter utslippene sine er det for å hindre at klimaendringene blir enda verre, men de rammer allerede millioner av mennesker. Mange land må nå tilpasse seg en helt ny hverdag, og det er en omstilling som koster masse penger, penger disse landene ofte ikke har. Derfor må utviklingsland få hjelp til å håndtere klimaendringene som allerede er her. De må få finansiell støtte til utslippskutt og tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, noe som ofte kalles klimafinansiering. Changemaker mener at Norge må gi 65 milliarder årlig i klimafinansiering, der minst 15 milliarder går til tilpasning.

På denne måten kan Norge gi et rettferdig bidrag og ta sitt ansvar for klimakrisen vi nå står ovenfor. Vær med og krev at politikerne handler! Signer oppropet vårt og meld deg inn i Changemaker.