Magasin

Håp for 2021

20.12.2020

2020 nærmer seg veiens ende og det har vært et innholdsrikt år. Nå legger vi dette året bak oss og starter friskt på et nytt, spennende år. Hva har vi egentlig i møte med 2021? I denne artikkelen kan du lese noen gode nyheter som gir håp for 2021.

Artikkelen er skrevet av Tonje Hausberg Bjerga, og står på trykk i Changemaker-magasinet nr 4, 2020.

For noen spennende saker skal vi møte i 2021!

Vi går til valg!

Vi kan starte med at 13. september avholdes det både Stortings- og Sametingsvalg. Ved stortingsvalg velges 169 representanter til Stortinget. Stortingsrepresentantene velges fra hele landet. Områdene/valgdistriktene som har flest innbyggere, har flest representanter. Politikerne som velges er oftest medlemmer av et politisk parti med partiprogram som forteller hva de mener, jobber for og vil gjøre om de får makten. Før valget er det valgkamp. Da deler politikerne ut informasjon og forteller hva dem vil gjøre dersom de får mange nok stemmer. Man kan stemme på hvilket parti man vil.

Har du stemmerett ved kommunestyrevalg og er innført i Sametingets valgmanntall, har du også stemmerett ved sametingsvalget. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Dyrehelse i fokus

Den andre spennende saken er den nye dyrehelseforordningen som kommer i 2021. EU vedtok i 2016 en ny dyrehelseforordning (EU) 2016/429, Animal Health Law (AHL) eller heretter omtalt som dyrehelseforordning. Formålet med forordningen er å forbedre dyrehelsen og dermed redusere antallet sykdomsutbrudd. Den skal også forebygge og bekjempe dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. I dyrehelseforordningen og utfyllende forordninger er det også gitt hjemler for at medlemstater/EØS stater som Norge kan gi ytterlige nasjonale bestemmelser. Mattilsynet har ansvaret for å forvalte dyrehelseregelverket. Nå har de satt i gang et arbeid med å gjennomføre denne og underliggende forordninger til norsk rett, gjennom forskrifter. Dyrehelseforordningen skal tre i kraft i EU i 2021 og mattilsynet jobber for at det norske regelverket skal gjøres gjeldene i Norge samtidig, eller så raskt som mulig etter at forordningene har trådt i kraft i EU.

Vaksine!

Mye av oppmerksomheten i år har gått til Covid-19. Pandemien har rammet nesten alle land i verden og mange har mistet sine kjære. For å utslette Covid-19 trenger man å utvikle en vaksine. Forskere over hele verden har stått på og WHO regner med at produksjonen av vaksine for utstrakt bruk kan starte høsten 2021. Vaksiner kan ta over ti år å finne frem til, så forskerne har jobbet i rekordfart. Mye av grunnen til at en vaksine tar lang tid å utvikle handler om å unngå at personer som får denne vaksinen plutselig får noen ubehagelige bivirkninger eller at vaksinen hemmer på en annen måte. Derfor må vaksinen gjennom flere faser med prøving før man kan begynne å produsere den.

Karbonfrie land

Neste sak omhandler Costa Rica. Hvis alt går etter planen skal Costa Rica bli verdens første land som blir fullstendig karbonfritt. Allerede i 2018 var nittini prosent av deres strøm hundre prosent fornybar. Costa Rica er det landet med størst biologisk mangfold i hele verden og har verdens andre største regnskog etter Amazonas. En tredjedel av landet er naturreservat og landet satser stort på økoturisme. For å bli fullstendig fritt for fossilt brensel må dem gjøre noe med trafikksektoren. All offentlig transport skal enten bli elektrisk eller hybrid. Landet har også plan om å bygge ut jernbanen for å fjerne en del veitrafikk og minske landets utslipp. Hvis landet klarer å bli fritt for fossilt brennstoff innen 2021, vil Costa Rica gå inn i historien som det første landet i verden som oppnår et slikt mål.

Abortforbud oppheves

Til slutt vil jeg trekke frem Asia. Nærmere bestemt Sør-Korea. Når vi går inn i 2021 vil abortforbudet i landet oppheves. Gjennom mange år har utallige kvinner kjempet for deres rettigheter. Sør-Korea har vært et av få utviklede land med svært restriktive abortlover, og inntil nå har landet vært en av kun fem OECD-land som ikke har tillatt abort. For kvinner som skal ha gjennomført aborter kunne straffen være opp mot et år i fengsel eller dyre bøter, mens legene som gjennomførte aborter kunne straffes med fengselsstraffer på inntil to år. Til tross for det strenge forbudet har det fortsatt blitt gjennomført aborter. Slike ulovlige aborter er svært dyre, særlig på grunnlag av at ingen forsikringsselskaper dekker inngrepene. Abortforbudet vil oppheves ved inngangen til 2021.

Med disse gode nyhetene og spennende endringene i møte, kan 2021 virkelig bli et flott år med en verden som går i riktig retning. Lykke til med siste måneden av 2020, og godt nytt år!