Ny rapport foreslår klimapass til klimafordrevne

Changemaker Norge – 17.10.2019

TØRKE: Ekstremvær og tørke fører millioner av mennesker på flukt. Her fra tørkerammede Somalia i 2018. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp.

Frem mot 2050 kommer millioner til å bli drevet på flukt av klimaendringene, uten rett til beskyttelse. En ny rapport fra Changemaker foreslår et helt nytt, internasjonalt system for klimafordrevne.

I årene fremover vil millioner av mennesker bli drevet på flukt fra klimaendringene, og i motsetning til andre flyktninger, har ikke disse et internasjonalt vern av deres rettigheter. Mens en som flykter fra krig vil ha krav på beskyttelse, vil ikke en som rømmer fra ekstremvær eller ekstrem tørke ha det i like stor grad. I årene som kommer vil dette utvikle seg til å bli et enormt problem.

I dag lanseres rapporten På flukt fra klimaet, som foreslår ulike måter verdenssamfunnet, og Norge spesielt, kan håndtere denne situasjonen, og gi klimafordrevne reelt vern av sine rettigheter. Rapporten er skrevet av jurist Mina Haugen, på oppdrag fra Changemaker, og foreslår blant annet at klimafordrevne burde få et klimapass, inspirert av Nansen-passet, slik at de får anerkjennelse som klimafordrevne og kan få opphold i andre land eller beskyttelse i eget land.

Les hele rapporten her

Industrialiserte land sitt ansvar

Rapporten viser hvor stort behov det er for et internasjonalt vern for klimafordrevne og en tydelig definisjon av hvem de er. Samtidig legger den hovedtyngden av ansvaret for de klimafordrevne på industrialiserte land, som har bidratt mest til å skape klimaendringene som fører folk på flukt.

Den foreslår at de som blir fordrevet, både på grunn av akutte klimakatastrofer og av langsomme klimaendringer, får anerkjennelse som klimafordrevne og tilgang til å få lovlig opphold i andre land gjennom et klimapass.

- Norske politikere må ta ansvar

- Norge har bidratt til de klimaendringene som vi nå ser konsekvensene av. Derfor har vi også et ansvar for problemene vi står ovenfor i dag. Vi vet allerede at klimaendringene vil sende millioner på flukt, så det er på tide å ta debatten om løsningene nå.

Det sier leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen.

- Disse menneskene betaler prisen for de utslippene vi i rike land har stått for, og det finnes ingen gode internasjonale mekanismer som gir dem beskyttelse.

Hun peker særlig på klimapasset som en god løsning.

- Vi trenger et internasjonalt vern for klimafordrevne, som også ansvarliggjør de rike landene som har skapt klimaendringene. Et klimapass vil kunne gi folk som blir fordrevet retten til å flytte midlertidig eller permanent til et annet land.

- I tillegg må selvfølgelig Norge gjøre det lettere for land å hjelpe dem som er blitt internt fordrevet, ved å øke klimafinansieringen til 65 milliarder.


Kontaktinfo presse:

Før øvrige kommentarer kan Embla kontaktes på tlf 982 46 441 eller epost embla@changemaker.no.

Konklusjoner fra rapporten

  • At tiltak frå det internasjonale samfunnet er naudsynte for å gi klimafordrivne eit reelt vern for menneskerettane deira.
  • Ei løysing med klimapass etter modell frå Nansen-passet som eit eigna internasjonalt tiltak for å sikre menneskerettane til klimafordrivne.
  • At Noreg som historisk føregangsnasjon på flyktning- og asylfeltet, og som historisk olje- og gassnasjon, anerkjenner sitt delansvar for klimafordrivne sin situasjon og tek ei leiande rolle i det internasjonale arbeidet for å gi klimafordrivne eit reelt menneskerettsleg vern, fortrinnsvis ved å arbeide for eit klimapass.