Nye skatteregler fra OECD kan bli ny sovepute

Redaksjonen – 13.10.2015

Cayman Islands. Foto: Michael Miley / Flickr (CC)

OECDs nye skatteregler kan være et første steg for å hindre global skattesvindel og kapitalflukt. Men først må forslaget som skal godkjennes på G20-møtet i november bli bedre.

Mandag 5. Oktober lanserte Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) et forslag til nye globale skatteregler, kalt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), som skal forhindre kapitalflukt. Forslaget har potensial til å sørge for at utviklingsland, som er de som lider mest av kapitalflukt, kan få inn betydelig høyere skatteinntekter som kan brukes på helse og utdanning. Til tross for en sårt tiltrengt felles innsats mot aggressiv skatteplanlegging, har forslaget fått velfortjent kritikk for å ikke gå langt nok, for manglende åpenhet om skatteopplysningene og for at mange utviklingsland ikke har vært tilstrekkelig representert under forhandlingen.

Riktig retning

Det nye forslaget er et steg i riktig retning. Forslaget innebærer at alle land skal innføre land-for-land rapportering, slik som Norge allerede har innført. Land-for-land pålegger selskaper å rapportere hva de tjener og hva de skatter i hvert enkelt land de har virksomhet. OECDs forslag går lenger enn den norske rapporteringen ettersom alle bransjer blir inkludert, fremfor kun skogs- og utvinningsindustri som er tilfelle i Norge. Et annet lyspunkt er at man får på plass automatisk utveksling av informasjon mellom land, slik at man enkelt får tilgang til informasjon fra andre lands skattemyndigheter.

Åpenhet og inkludering

Et av de store problemene med de nye skattereglene er at de har blitt laget av rike land uten at mange fattige land har fått deltatt i prosessen. OECD består av 34 av de rikeste landene i verden, inkludert kjente skatteparadis som Luxemburg, Nederland og Sveits, noe som betyr at reglene i stor grad reflekterer deres interesser. Det er et paradoks at fattige land har vært stengt ute, mens rike skatteparadis har hatt en plass rundt forhandlingsbordet. Sluttresultatet bærer preg av manglende representasjon. Changemaker mener at det derfor er viktig at en slik prosess bør ligge under FN slik at alle land får mulighet til å være med å bestemme og vi mener dette ville kunne skape et mer ambiøst forslag.

Et annet problematisk område er mangel på åpenhet. OECD sier at selskaper kun trenger å oppgi skatteopplysninger til myndighetene i landene de opererer i. Dette betyr at skatteopplysningene fra land-for-land rapporteringen blir lukket for offentligheten for øvrig. Åpenhet er helt essensielt for at både vi og andre skal kunne følge med på at selskap faktisk betaler den skaten de skal.

Kan gå lenger

BEPS adresserer heller ikke internprising i tilstrekkelig grad, men viderefører i stedet dagens syn på selskapene som mange separate enheter med armlengdeprinsippet som grunnlag. Dette betyr at selskapene skal selge varer mellom datterselskaper for markedspris. I praksis har dette vist seg vanskelig å gjennomføre og å sikre. Changemaker mener at nye reformer må bygge på enhetlig skattelegging, hvor man tar utgangspunkt i alt selskaper tjener globalt og fordeler skatten ut ifra det.

Under Verdensbanken og IMFs årsmøte forrige uke, ble OECDs forslag drøftet av de internasjonale finansinstitusjonene og presentert for G20, som utgjør verdens 20 største økonomier. Dersom de nye skattereglene godkjennes på G20-møtet i November blir det mulig for land å slutte seg til reglene allerede fra neste år. Det er derfor viktig at sivilsamfunnet presser på for viktige endringer og ikke minst for å sikre at BEPS ikke blir en sovepute, men heller et springbrett for en mer rettferdig verden.

Les mer:

taxjustice.no
verdidebatt.no
oecd.org/tax
eurodad.org
theguardian.com