Regjeringen dropper det grønne skiftet i statsbudsjettet

Redaksjonen – 7.10.2015
Grønnpolen aksjon Karl Johan

GRØNN FREMTID: I 2015 krevde Changemaker blant annet at man skulle slutte å subsidiere oljenæringen, gjennom kampanjen Ekspedisjon Grønnpolen.

Regjeringen legger til grunn økte karbonutslipp fram mot 2020 i statsbusjettet: togradersmålet vil ikke bli nådd og Grønnpolen har dermed aldri vært lenger unna. Dette mener Changemaker er svært problematisk. Men løsningene er mange, også for dette statsbudsjettet.

Ekspedisjon Grønnpolen

Statsbudsjettet påvirker flere av kravene i Changemakers pågående kampanje Ekspedisjon Grønnpolen. Vi mener Norge må avvikle leterefusjonsordningen og fjerne de gunstige avskrivningsordningene for petroleumsnæringen. I tillegg til dette må vi gi én milliard til Miljøteknologiordningen. Dette er krav som vil føre til at petroleumsnæringen ikke holdes så kunstig stor som den er i dag og som vil skape vekst i grønne næringer rundt om i Norge.

Så hvordan står det til med petroleumskravene våre sett i lys av dagens budsjettfremleggelse? Det er i det minste gledelig å se at lete- og feltutviklingsutgifter og avskrivningene for petroleumsnæringen går ned noe, selv om vi mener at kuttene skulle vært mangedoblet. Lete- og feltutviklingsutgifter går ned med en halv milliard og avskrivninger med tre milliarder. Totalt er det 3.5 milliarder som flyttes bort fra å holde petroleumsnæringen kunstig stor. Det er en god nyhet!

Kortvarig glede

Når man leser begrunnelsen for disse kuttene forsvinner derimot noe av gleden: «reduksjonen skyldes endringer i boreplaner» og «lavere investeringer og endringer i forholdet mellom produksjon og resterende gjenværende reserver for enkelte felt». Changemaker mener at disse tiltakene må gjøres som et tiltak for en omlegging, men regjeringen nevner ingen steder at dette er et tiltak for en overgang mot en grønnere økonomi. Burde vi ut ifra disse begrunnelsene frykte hva som kan skje dersom oljeprisen skulle stige?

Bra, men ikke bra nok

I 2016 får miljøteknologiordningen 134,5 millioner kroner i ekstra bevilgninger. Dette er bra, men fortsatt får de totalt sett bare 464,5 millioner, altså under halvparten av det vi mener de burde få. Når man i tillegg kan lese at 100 millioner av denne ekstrabevilgningen etter planen fjernes i 2017, og det bare er en “kriseløsning” mot den kortsiktige arbeidsledigheten og ikke er ment for å tilrettelegge for et permanent skifte mot grønne arbeidsplasser, blir dette for svakt.

Konklusjonen er at Changemaker sine krav ikke blir nådd gjennom dette statsbudsjettet, og at i dette tempoet vil det ta for lang tid å nå dem. Når i tillegg karbonutslippene totalt sett er planlagt å øke fram mot 2020, og vi dermed bare flytter oss lenger bort fra Grønnpolen, er dette et skuffende budsjett fra regjeringens side. Statsbudsjettet bærer preg av kortsiktig tankegang og manglende visjoner om å ta Norge inn i det grønne skiftet.