Stans okkupasjonen av Vest-Sahara

Redaksjonen – 15.10.2009

På Landsstyret 9. oktober vedtok Changemaker politiske uttalelse om å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara.

Vest-Sahara har status som FNs siste uløste kolonispørsmål og blir ofte kalla Afrikas siste koloni. Landet vart frigjort frå spansk kolonistyre i 1975, men vart same år okkupert av nabolandet Marokko. Etter ein langvarig krig mellom Marokko og den saharawiske frigjeringsrørsla Polisario måtte 160 000 menneske flykte frå Vest-Sahara.

Desse har no budd i flyktningeleirar i Algerie i 30 år og er heilt avhengige av bistand frå EU og FN. Denne situasjonen er uhaldbar og medfører grove brot på menneskerettane.

Changemaker meiner at norske styresmakter bør auke det internasjonale fokuset på Marokko sine overgrep og arbeide for å få ein slutt på den ulovlege okkupasjonen.

Etter våpenkvila i 1991 har FN operasjonen Minurso hatt som mandat å gjennomføre ei folkeavstemming som følge av ein signert avtale mellom Marokko og Polisario. Ingen av forslaga FN har komme med har vorte aksepterte av Marokko.

Samtidig støttar ikkje USA og Frankrike saharawiarane sitt krav om sjølvråderett, og det blir lagt lite internasjonalt press på Marokko. Å motarbeide ei folkeavstemming er i strid med folkeretten. Vest-Sahara er medlem av den Afrikanske Union og er anerkjent av cirka 70 land. Gjennom ei internasjonal anerkjenning får spørsmålet om Vest-Sahara auka status.

Norsk næringsliv speler ei aukande rolle i konflikta ved at dei driv verksemd i det okkuperte området og utnyttar ressursar i Vest-Sahara. UD frarår slik verksemd, men gjer ingen ting for å hindre det. Derfor er det opp til grasrota å rapportere kva norskeigde selskap gjer.

Norske bedrifter er med på å legitimere okkupasjonen ved å stele ressursar frå Vest Sahara og finansiere okkupasjonsmakta Marokko. Ressursutvinning i ikkje-sjølvstyrte område er i strid med FN-Pakten og FNs Havrettskonvensjon.

For å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara meiner Changemaker at:

  1. Norge bør anerkjenne den saharawiske demokratiske republikken og arbeide for at andre land også skal gjere det.
  2. Norge må legge press på Marokko for å gjennomføre ei folkeavstemming om sjølvråderett for Vest-Sahara slik FN har tilrådd sia 1991.
  3. Norske selskap umiddelbart må trekke seg ut av Vest-Sahara.