Stor seier for et mer rettferdig skattesystem

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt – 8.3.2021

SKATT 2.0: I 2017 hadde Changemaker kampanjen Skatt 2.0 som arbeidet for å få politikerne til å oppdatere skattesystemet.

FN-rapport foreslår nytt internasjonalt skattesystem.

25. februar kom FACTI-panelet (FN-panelet for finansiell ansvarlighet, åpenhet og integritet) ut med sin sluttrapport om det internasjonale skattesystemet og dets fremtid. Her foreslår de en rekke radikale og viktige tiltak for å sikre et rettferdig og holdbart skattesystem som igjen bidrar til å kunne nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Dette er en stor seier for Changemaker som lenge har jobbet for å få på plass et oppdatert og rettferdig skattesystem tilpasset en moderne verden med globalisering.

Milliarder forsvinner i skattaparadis

Det har lenge vært et problem med tapte offentlige inntekter der multinasjonale selskaper unndrar seg skatt ved hjelp av skatteparadiser, hemmelighold og kompliserte selskapsstrukturer. Hvert år forsvinner så mye som 600 milliarder dollar i skatteparadis. Dette er spesielt kritisk for lav- og mellominntektsland med mindre skatteinntekter der disse pengene kunne bidratt til positiv utvikling og en jevnere økonomisk fordeling.

De tapte inntektene kommer også særlig godt frem i lys av den globale pandemien som forverrer allerede eksisterende systematiske utfordringer. Helsesektoren i mange lav- og mellominntektsland er ikke på langt nær godt nok utrustet til å takle denne uforutsette situasjonen hvorav disse pengene hadde kunnet gjøre en stor forskjell. Flere andre finansinstitusjoner har tidligere jobbet for en forbedring av skattesystemet, men har blitt kritisert for manglende inkludering av lavinntektsland, implementering og håndheving.

Viktig gjennomslag

Nå har imidlertid FACTI-panelet utarbeidet en rapport der det fremmes 14 overordnede forslag for en systematisk løsning på det internasjonale skatteproblemet. Her legges det vekt på flere åpne og inkluderende tiltak som også lavinntektsland får ta del i. Flere av tiltakene er sammenfallende med Changemaker sin politikk på kapitalflukt, noe som betyr gjennomslag for organisasjonen. Blant disse forslagene kommer det frem et ønske om å opprette en mekanisme innenfor FN som kan håndtere utfordringer rundt internasjonal skattlegging. Dette har lenge har vært etterlengtet.

Åpenhet og enhetlig skattelegging

Andre tiltak som har blitt fremmet i rapporten omhandler åpenhet. Rapporten sier blant annet at alle land bør opprette et sentralisert register der det finnes informasjon om reelt eierskap. Land-for-land rapportering og informasjonsutveksling mellom land kommer også frem som noen av forslagene. Det er også foreslått at vi trenger en internasjonal minstesats for skatt på bedrifter, noe som vil forhindre skatteparadiser å ha unormalt lave skatter.

Videre er det foreslått enhetlig skattelegging, som hovedtemakampanjen i 2017, skatt 2.0., handlet om. Kravet er at man må se helhetlig på en bedrifts inntekter, opp mot hvor verdiskapingen skjedde. Man fordeler da hele overskuddet basert på hvor selskapet har solgt varer, hvor de har arbeidere eller hvor de har utvunnet råvarene til produktet. Da får man en rettferdig fordeling av skatten på selskapenes overskudd.

Finansiell åpenhet og ansvarlighet er helt grunnleggende for å kunne forhindre ulovlig kapitalflukt og det er bra at dette blir tatt på alvor.

Gir håp for framtiden

Rapporten fra FACTI-panelet gir håp om en lysere fremtid i henhold til et rettferdig og globalt skattesystem. Istedenfor at det går tapt flere milliarder dollar hvert år i offentlige inntekter, kan et slikt system bidra til at nødvendige ressurser blir brukt på utdanning og helse. Disse tiltakene vil også kunne spille en avgjørende rolle med tanke på å kunne nå bærekraftsmålene satt til 2030. Dette blir en spennende tid og utvikling som vi i Changemaker gleder oss til å følge videre med på!