Tilgang til medisiner på dagsorden under World Health Assembly

Åsne Hanto – 9.5.2018

Fra venstre: Karoline Hasle Einang (Changemaker), Emma Lengle, Solveig Brochmann og Johanne Ligaard (UAEM) på møte i Helse- og omsorgsdepartementet for å be de norske delegatene til Verdens Helseforsamling om å støtte arbeidet for tilgang til medisiner.

Les Changmaker og Universities Allied for Essential Medicines sitt innspill til Norges delegasjon og Bent Høie før World Health Assembly

I mai reiser en norsk delegasjon til World Health Assembly. I forkant av dette fikk Changemaker og Universities Allied for Essential Medicines møte helseminister Bent Høie for å gi våre felles innspill til hva ministeren bør jobbe for. Karoline Hasle Einang og Mari Hindahl i Changemakers utvalg for global helse deltar på vegne av Changemaker.

Her kan du lese innspillet.

Kjære helseminsiter Bent Høie

De siste årene har dyre medisiner blitt et aktuelt tema i Norge. Prisen på medisiner for spinal muskelatrofi og visse kreftformer er så høy at bruken rasjoneres. Du har selv kommentert i media at legemiddelselskapene setter uetisk høye priser.

Selv om dette er et relativt nytt problem i Norge, har manglende tilgang på medisiner på grunn av høye priser lenge hatt alvorlige følger i andre deler av verden. WHO har anslått at 10 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer det finnes behandling for.

I WHO er manglende tilgang på medisiner behandlet gjennom en rekke rapporter fra ulike arbeidsgrupper. Disse prosessene har pågått helt siden 2006, men fremgangen er skuffende langsom, blant annet på grunn av press fra legemiddelindustrien.

Vi er bekymret for utviklingen. Dagens system for forskning og utvikling av legemidler setter profitt fremfor behov. Uten endring vil prisene fortsette å øke, mens forskning på viktige områder uteblir. Dette kommer også til å ramme Norge, for eksempel gjennom mangel på nye antibiotika mot resistente bakterier.

For å løse dette er vi avhengige av et internasjonalt samarbeid. Under agendapunkt 11.5 (Addressing the global shortage of, and access to, medicines and vaccines) har en gruppe land gått sammen om en oppfordring til utarbeidelse av en “roadmap report”, en handlingsplan for WHOs arbeid for tilgang til medisiner og vaksiner i perioden 2019-2023. Vi ber Norges delegater til WHA om å støtte forslaget og ta til orde for en ambisiøs handlingsplan som bygger på anbefalingene fra CEWG og UNHLP. En slik handlingsplan må inneholde en løsning for varig finansiering og koordinering av forskning og utvikling på neglisjerte områder. Forskningen må baseres på prinsipper om gjennomsiktighet og deling av resultater. Et avgjørende prinsipp er også at forskningen bygges på alternative finansieringsmekanismer, slik at prisen på sluttproduktet ikke gis av utviklingskostnadene og dermed at den medisinske teknologien blir tilgjengelig for dem som har behov for det.

Norge er allerede en viktig bidragsyter til ulike prosjekter innen global helse. Det gir oss en unik posisjon til å ta en ledende rolle i WHA for et koordinert, internasjonalt samarbeid for å fremme en mer rettferdig modell for utvikling av medisiner. Med støtte fra Norge vil flere land følge med. Vi har ikke råd til å vente lenger.

Vennlig hilsen

Universities Allied for Essential Medicines og Changemaker, med støtte fra Norsk medisinstudentforening