Universitetet i Tromsø hører på Changemaker og utvikler etiske retningslinjer

Åsne Hanto – 28.5.2018

Sommeren 2016 aksjonerte 80 Changemakere i Trondheim sentrum for bedre tilgang til medisiner

Changemaker får gjennomslag for kravet i kampanjen Fritt for Medisin når Universitetet i Tromsø nå utvikler etiske retningslinjer for lisensiering av medisinske forskningsresultater.

Milliarder av mennesker mangler tilgang til medisiner. Enten fordi de er for dyre, eller fordi de ikke finnes. Det ønsker Universitetet i Tromsø å gjøre noe med og har nettopp gått inn for dette vedtaket:

“Universitetet vil, så langt som mulig, legge til rette for rettferdig tilgang globalt, og spesielt i lav- og middelinntektsland, til forskningsresultater innen medisin og helse, medisiner og medisinsk behandling som baserer seg helt eller delvis på offentlig finansiert forskning.”

Dette gleder Changemakers leder, Tuva Krogh Widskjold, stort.

- Offentlig finansiert forskning skal komme fellesskapet til gode og det er gledelig å se at Universitetet i Tromsø nå tar ansvar, sier hun.

Dagens patentsystem gjør det ulønnsomt å forske på medisiner mot sykdommer som i hovedsak rammer fattige mennesker med lav kjøpekraft. Legemiddelselskapene kan ta patent på medisiner og dermed få monopol på dem i 20 år. I denne perioden kan selskapene selv sette den prisen de ønsker fordi de er de eneste som selger medisinen.

Patent

  • Å ha patent på noe, betyr at man har enerett til å utnytte en oppfinnelse. På denne måten kan ett selskap være det eneste som får lov til å produsere for eksempel en spesifikk type medisin.

Andre selskaper får ikke lov å selge medisinen på markedet selv om de kan produsere samme medisin til en langt lavere pris. Resultatet er at det ikke forskes på medisiner mot sykdommer som i hovedsak rammer fattige mennesker fordi de med liten kjøpekraft ikke vil kunne betale den dyre prisen i patentperioden, og finnes medisinen vil den være for dyr for svært mange.

- Legemiddelselskapene drives av et ønske om profitt. Derfor er det ekstra viktig at offentlig finansiert forskning setter samfunnsmessige behov i sentrum. De må sørge for at medisinen selges til en pris som gjør det mulig for de som trenger medisinen å få tak i den, sier Widskjold.

- Jeg vil gratulerer Universitetet i Tromsø med et viktig valg for en mer rettferdig verden. Nå skal vi i Changemaker fortsette å kjempe for endringer i patentsystemet slik at systemet gir alle best mulig medisinsk behandling uavhengig av hvor du kommer fra, avslutter Tuva Widskjold.

Changemaker gå høsten 2016 ut en rapport om etisk lisensiering av medisinsk forskning. Les rapporten her.

Universitetet i Tromsø sitt vedtaket om etiske retningslinjer for lisensiering av medisinsk forskning

  • Universitetet vil, så langt som mulig, legge til rette for rettferdig tilgang globalt, og spesielt i lav- og middelinntektsland, til forskningsresultater innen medisin og helse, medisiner og medisinsk behandling som baserer seg helt eller delvis på offentlig finansiert forskning. Universitetet vil gjennomføre dette ved:
  • at Norinnova Technology Transfer AS og UiT samarbeider om å utvikle etiske retningslinjer for kommersialiseringsarbeidet. Fremtidige rammeavtaler med kommersialiseringspartnere skal inneholde disse til enhver tid gjeldende etiske retningslinjene.
  • å inkludere, der det er mulig, egnede vilkår i lisens- og samarbeidsavtaler som kan bidra til å øke tilgjengeligheten av forskningsresultater innen medisin og helse globalt, og spesielt i lav- og middelinntektsland
  • at universitetet så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig, på rettferdige vilkår, legger til rette for global formidling og tilgang til forskningsresultater innen medisin og helse som særlig kan være nyttig for å utvikle medisiner og medikamenter globalt og spesielt i lav- og middelinntekts land.
  • Universitetet forventer at samarbeidspartnere verdsetter og samarbeider om prinsippene.