Våpensalg i grenseland

Åsne Hanto – 19.9.2018

Norge selger stadig mer krigsmateriell til autoritære regimer og land som deltar i krig. Hvorfor gjør vi det, og hva kan være konsekvensene hvis vi stanser det?

Norsk eksport av våpen og krigsutstyr foregår på krysningspunktet mellom Norges nasjonale økonomiske interesser, beredskaps- og sikkerhetspolitikk, moralske standpunkt og posisjon i det internasjonale politiske landskapet. En evaluering av industriens effekter på norsk politikk og samfunn, eller vurdering av potensielle effekter av endrede eksportregler må dermed inkludere mange perspektiv – økonomiske, politiske og etiske. Denne rapporten er et steg mot å oppnå bredere debatt rundt temaet. Den gjennomgår de norske reglene, sammenligner disse med reglene til andre eksportland og vurderer potensielle effekter av å innskrenke eksport til undertrykkende regimer som systematisk og omfattende bryter menneskerettighetene og humanitærretten. Rapporten viser at håndhevingen av eksportkontrollregimet avviker fra hvordan eksportreglene fremstilles og at det norske regelverket ikke fremstår nevneverdig strengere eller mer liberalt enn regimene i andre europeiske land. Den viser også at diskusjoner om krigsmateriellindustrien må inkludere brede prosesser og perspektiver over tid.

Rapporten foreslår:

1. Tydeliggjøring av hvordan norske myndigheter og politikere ønsker at eksporten skal reguleres. Enten må reglene skjerpes eller så må formuleringene reflektere at menneskerettigheter og humanitærretten ikke påvirker avgjørelsene så mye som det i dag fremstilles som.

2. At omtalen og fremstillingen av det norske eksportkontrollregimet i større grad reflekterer at de norske reglene er basert på felles europeiske beslutninger, regler og prinsipper.

3. Grundigere evalueringer av industriens faktiske konsekvenser.

Les hele rapporten her