​Våpensalget må stanses

Politisk utvalg for fred – 5.2.2021

Krever stans: Changemaker krever at Norge setter våpeneksporten på vent inntil bedre systemer for kontroll og oppfølging er på plass. Her fra en markering mot uansvarlig våpeneksport utenfor Stortinget i høst. FOTO: Embla Regine Mathisen

Tirsdag denne uka knuste Riksrevisjonen en langvarig myte fra Utenriksdepartementet om at Norge har “blant verdens strengeste eksportkontroll av krigsmateriell”.

Tvert imot slår Riksrevisjonen fast at vurderingene om hvem vi eksporterer til, og kontrollen for å sikre at norske våpen ikke havner på avveie, ikke gjøres grundig nok. Og inntil vi får på plass bedre systemer rundt eksportkontroll, krever vi at Norge stanser alt salg av krigsmateriell til land der vurderingene ikke har vært grundige nok. .

Vurderinger av menneskerettighetssituasjonen og konfliktnivået

Changemaker har i årevis arbeidet for at norsk krigsmateriell ikke skal brukes til brudd på menneskerettigheter, humanitærretten eller bidra til krig. I 1959-vedtaket på stortinget presiserte allerede her at norske våpen ikke skulle selges til “land i krig eller hvor krig truer”, videre ble det i 1997 presisert at Utenriksdepartementet også skulle vurdere eksportsøknader basert på “spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende rettigheter”.

Like lenge har Utenriksdepartementet lent seg på hvor godt de følger disse vedtakene, og skrytt over norsk eksportkontrollregime. Da er det skremmende at Riksrevisjonen konkluderer med at utenriksdepartementet vurderinger av den interne situasjonen, som intern undertrykkelse eller menneskerettighetssituasjonen, mangler grundig nok vurdering.

Riksrevisjonen viser bl.a. til at kun én av 136 gjennomgåtte lisenssaker fremstår som grundig nok på vurderingen av intern undertrykkelse. Videre konkluderes det også med at vurderingene av situasjonen på bakken i landene vi eksporter til rett og slett ikke er tilstrekkelig.

Sluttbrukererklæringer

Changemaker har i mange år også vært frustrerte over den tillitsbaserte handelen med NATO-land og USA, og har derfor gang på gang sagt ifra om at kontrollen av norsk eksport av krigsmateriell ikke er god nok - men at vi selger våpen i hytt og gevær!

Vi har sagt høyt i fra om at vi trenger bedre dokumentasjon på sluttbruken til norsk krigsmateriell, og ha muligheter for å etterprøve f.eks. gjennom stikkprøver, om de vi selger til faktisk er sluttbrukeren, eller om det blir solgt videre til autoritære regimer og muligens brukt mot sivile mål.

Riksrevisjonen er helt enig med oss i at disse vurderingene fra Utenriksdepartementet i dag, er langt ifra solide og sikrer ikke at norske våpen ikke havner på avveie. I deres gjennomgang av lisenssaker vises det at det altfor sjeldent gjennomføres skriftlige vurderinger av sluttbruk, og at risikoen for at våpen havner på avveie er for høy per i dag.

Her trekkes Emiratene frem som et eksempel. Til tross for FNs våpenembargo har våpenleveranser kommet frem til Libya, via innkjøpsselskap i Emiratene. Her kritiserer Riksrevisjonen Utenriksdepartementet for å ikke diskutere problemer knyttet til at disse innkjøpsselskapene i Emiratene blir brukt som en frihavn for å videreselge våpen, noe vi anser som ekstremt bekymringsverdig.

Hva gjør vi nå?

Vi trenger at hele Changemaker, deg, meg og alle du kjenner, til å brette opp ermene og si høyt og tydelig ifra om at dette ikke er greit; Norge må stanse all eksport av krigsmateriell til land der vurderingene ikke har vært grundige nok inntil vi har fått på plass bedre systemer.