Verdens største apotek står i fare for nedleggelse

Redaksjonen – 6.4.2010
Tautrekking novartis global helse

Changemaker trekker tau mot Novartis utenfor Storinget. Novartis saksøker staten India fordi de har forsynt verden med livsnødvendige kopimedisiner.

Hjelp til med å sikre fattige pasienters tilgang på medisiner - støtt Changemakers underskriftskampanje!

Tilgang på livsnødvendige medisiner er en del av menneskers rett til helse, likevel regner en med at cirka en tredjedel av verdens befolkning har for dårlig tilgang på nødvendig medisinsk behandling. Hvert år mister rundt 2 millioner mennesker livet som følge av aidsrelaterte sykdommer.I utviklingsland utgjør utgifter til medisiner 60–90 % av helsebudsjettet til en husholdning. Høye priser, lav kvalitet og unøyaktig behandling gjør at pasienter i fattige land ofte oppnår liten eller ingen helsegevinst. Mange liv kunne vært reddet dersom tilgangen på medisiner for verdens fattige hadde vært sikret, dette er ikke tilfellet i dag.

Indias patentlov

India har lenge vært en kilde til rimelige medisiner i en rekke utviklingsland, da de har kapasitet til å produsere kopimedisiner til en lavere pris. Dette er avgjørende for å sikre tilgangen på medisiner for pasienter i fattige land. Så mye som halvparten av alle aidsmedisiner i utviklingslandene er produsert i India, og 80 % av Leger Uten Grensers over 140 000 aidspasienter behandles med indiske kopimedisiner.I tilegg anslås det at ca. 50 % av medisinene UNICEF distribuerer i utviklingsland kommer fra India. Prisutviklingen på aidsmedisiner har takket være India blitt presset ned; for bare seks år siden kostet en viss type behandling av en voksen aidspasient ca 10 000 USD per år. Dette førte til at behandling av aidspasienter kun var mulig i rike land, da verken pasientene eller helsevesenet i utviklingsland hadde råd til en så kostbar behandling.Etter at flere firmaer begynte å produsere aids medisiner, er prisen på den samme behandlingen, presset ned til 132 USD per pasient per år. Indias produksjon av rimeligere medisiner har vært mulig fordi indisk patentlovgivning ikke tillater patenter på "nye former av eller nye bruksområder for kjente substanser". Denne bestemmelsen er ment å forhindre at farmasiselskaper tar patent på ubetydelige forbedringer av allerede eksisterende medisiner, såkalt ”evergreening”, noe som har vært en vanlig strategi hos de store legemiddelselskapene.

Novartis' uetiske søksmål

Indias lovgivning, som sikrer folkehelsehensynet, blir nå utfordret av legemiddelselskapet Novartis, som i 2006 gikk til søksmål mot India fordi de mener den indiske patentloven strider mot WTOs regelverk og TRIPS-avtalen. Grunnlaget for søksmålet er at Novartis samme år fikk avslag fra India på en søknad om patent på en "ny" kreftmedisin. Derfor ønsker de nå å få kjent Indias patentlov ugyldig og de har anket saken helt opp i indisk høyseterett.Om Novartis får medhold for anken, får dette katastrofale følger for tilgang på medisiner i fattige land. Flere legemiddelfirmaer vil sannsynligvis følge etter, noe som trolig vil resultere i en økning i medisiner som blir tatt patent på. Dette vil igjen føre til stigende priser, ofte kalt monopolpriser, fra legemiddelindustrien. En siste konsekvens av dette vil bli at pasienter i fattige land vil få begrenset tilgang, eller i verste fall miste tilgangen til livsviktige medisiner på grunn av urimelig høye priser i forhold til deres økonomiske situasjon.

Norges rolle

Norge har en betydelig rolle i denne saken. Da Novartis saksøkte India i 2006, eide Norge aksjer i Novartis til en verdi av 5 milliarder kroner. Flere organisasjoner, deriblant Leger uten Grenser, oppfordret Norge til å utøve et aktivt eierskap ved å kreve at Novartis skulle trekke søksmålet, eller trekke de norske investeringene. Regjeringen fulgte opp ved å sende et åpent brev til Novartis, hvor de ba om en redegjørelse for bakgrunnen for søksmålet. Novartis ga som svar at Norge skulle passe sine egne saker, og etter det ble det stille fra den norske regjeringen. I mellomtiden fortsatte de norske investeringene å vokse i det stille, og to år senere var de doblet til hele 10, 3 milliarder kroner.Norges eierskap i et firma som aktivt arbeider for patentrettigheter, på bekostning av liv og helse for fattige pasienter, passer dårlig med regjeringens erklæring om tilgang på medisiner i Soria Moria I. Der heter det nemlig at:"hensynet til tilgang på billige medisiner mot livstruende sykdommer i fattige land må tillegges avgjørende vekt i de internasjonale forhandlingene om patentrettigheter”.Denne erklæringen fulgte regjeringen opp ved å blant annet bryte forhandlingene med EFTA-landene da de var samlet for å enes om patentrettigheter, og en rekke land ønsket en svekkelse av Indias patentlovgivning. Her uttalte Norge at de støttet Indias kamp for å sikre tilgang til livsviktige medisiner. Utad står de altså på side med utviklingslandene, og deres kamp for pasienters rettigheter. Likevel blir Soria Moria-erklæringen, samt den symbolske støtteerklæringen ved å gå imot EFTA-landene, nærmest betydningsløs når Norge samtidig investerer over ti milliarder av Statens Pensjonsfond - Utland i Novartis. Novartis jobber åpenlyst for patentrettigheter, på nettopp de fattige lands bekostning.Om Novartis går seirende ut av Høyesterett, vil det som sagt få katastrofale følger for flere tusener, om ikke hundretusener av pasienter i utviklingsland. Vi må derfor kreve av norske politikere at Norge bruker eierandelen sin i Novartis til å sørge for at selskapet trekker søksmålet sitt mot India.Vær med å skriv under på Changemaker sitt opprop (avsluttet kampanje) til norske politikere. Vi kan ikke stå på sidelinjen å se på at folk dør på grunn av mangel på tilgang til medisiner!

Changemaker mener at Norge må:

  • Bruke den norske eierandelen gjennom Statens Pensjonsfond - Utland i Novartis til å kreve at selskapet trekker søksmålet mot India.
  • Arbeide aktivt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) for at det skal bli lettere å ta i bruk bestemmelsen for unntak i TRIPS-avtalen ved nasjonale krisesituasjoner.
  • Arbeide aktivt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) for en reforhandling av TRIPS-avtalen.

Kilder:Leger uten GrenserFarmatid