WTO Public Forum 2014: Får vi et økonomisk paradigmeskifte?

Politisk utvalg for internasjonal handel – 15.10.2014

Åpenhet i forhandlinger om ny tjenestehandelsavtale og handelens rolle i de nye tusenårsmålene er blant temaene som ble diskutert på WTO Public Forum tidligere i oktober. Changemaker var på plass med tre representanter fra handelsutvalget, og gir en oppsummering fra sivilsamfunnskonferansen i Genève.

iberalisering og proteksjonisme

WTO er den største tilretteleggeren for internasjonal handel i verden. Organisasjonens grunnleggende mål er et fritt verdensmarked og frihandel. De er i utgangspunktet mot proteksjonisme og andre “handelsvridende” politiske inngrep fra nasjonalstater, som for eksempel toll. Ideen er at stater forhandler avtaler sammen, og så binder man seg til å liberalisere/åpne visse sektorer for internasjonale investeringer og handel, samtidig som man har et felles lovverk for å beskytte alle parter i avtalen. Dette er for å sikre stabilitet og forutsigbarhet i handel. I utgangspunktet en veldig god idé.

Utfordringer for utviklingsland

Problemet er at når man har liberalisert en sektor, så binder man seg også til å holde den åpen, eller betale kompensasjon til eventuelle handels-/investeringspartnere som blir påvirket hvis man endrer lovverket. Changemaker mener at dette ikke nødvendigvis er til det beste for utviklingsland, spesielt ikke i sektorer som driver med matproduksjon. Utviklingsland må ha muligheten til å gjennomføre de tiltak de har behov for for å sikre sin befolknings tilgang på mat, og disse tiltakene kan variere med endret utviklingsstatus. Det er heller ikke optimalt for fattige land å måtte kompensere handels- og investeringspartnere mens de er i en utviklingsprosess.


Elfi Thrane Bemelmans, Vilbjørg Meyer og Kari Eriksen fra handelsutvalget, her sammen med Harald Neple, Norges ambassadør til WTO
Elfi Thrane Bemelmans, Vilbjørg Meyer og Kari Eriksen fra handelsutvalget, her sammen med Harald Neple, Norges ambassadør til WTO

Åpenhet og TISA

En annen ting som er bra med WTO er at de opererer etter et åpenhetsprinsipp, hvor forhandlinger er åpne og dokumenter som legges fram i forhandlingene gjøres tilgjengelig for offentligheten. Slik kan interesseorganisasjoner og andre få rede på hva som foregår og komme med innspill til egne myndigheter. Spesielt i vanskelige forhandlinger er dette viktig.

Akkurat nå deltar Norge i forhandlinger på utsiden av WTO, med TISA (Trade in Services Agreement). Det som er vanskelig med TISA er at statene som forhandler med dette ikke trenger å følge WTOs åpenhetsreguleringer. Noen forhandlingsparter, som Norge og EU, legger ut de fleste dokumenter til offentlig ettersyn. Det er veldig bra, men når det er andre parter som ikke gjør det, legger det restriksjoner på hva de forhandlingspartene som driver åpen politikk kan være åpne om. De kan ikke legge ut informasjon som en annen stat ikke vil ha på bordet. Det forhindrer åpenhet.

Handel viktig i Post-2015 agenda

2015 er finaleåret for FNs Tusenårsmål. Derfor har det vært jobbet mye med hvordan utviklingsagendaen skal se ut post 2015. En arbeidsgruppe satt av FNs generalforsamling har utarbeidet et forslag for 17 nye mål som skal ta over (Sustainable Development Goals, SDGs). Her er noen mål som skal følge opp etter Tusenårsmålene, men det er også 11 nye mål som går mer på bærekraftig vekst, og nettopp handel. Handel blir sett på som en viktig tilrettelegger for å implementere målene, men det er også konkrete mål som går på å styrke det multilaterale systemet i WTO, å øke eksport fra utviklingsland, og liberaliseringstiltak i handelssytemet for å få de minst utviklede landene (MUL-land) inn i det globale markedet. Også i SDGs står det liberalistiske synet sterkt. Det er spenning mellom land som ønsker sterkere reguleringer av marked, og de som ikke ønsker det.

Økonomisk paradigmeskifte

Mange store ord ble ytret på Public Forum om at det er tid for et økonomisk paradigmeskifte; at handel, utvikling, fattigdom og klima og miljø skal ses i sammenheng, at vi trenger en mer holistisk tankegang. Dette er Changemaker enig i. De nye målene, kalt SDGs, ser ut til å prøve på nettopp dette. Handel fremheves som en viktig driver av utvikling og økonomisk vekst som skal få mennesker ut av fattigdom. Da må vi gjøre hva vi kan for at WTO skal ta hensyn til disse, og at handel blir noe som faktisk kan hjelpe fattige ut av fattigdom.